RÅ 1995 not 8

Beräkning av den på säljaren av andel i handelsbolag belöpande inkomsten av bolagets rörelse

Not 8. Överklagande av May G. ang. inkomsttaxering 1989. -Länsrätten i Jämtlands län (1990-11-27, ordf. Weidling) bestämde May G:s inkomst av rörelse vid 1989 års taxering till 84 926 kr. - I kammarrätten yrkade skattemyndigheten att May G:s inkomst av rörelse skulle beräknas till 165 626 kr. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-05-03, Lindeberg, Heidling, Blomqvist) biföll besvären med följande motivering: Skattemyndigheten har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. May G. ägde tillsammans med annan och till lika delar handelsbolaget Kiosken, Stora Torget, Östersund (handelsbolaget). Andelarna i handelsbolaget har försålts under ifrågavarande beskattningsår med tillträdesdag 1988-07-01 för 300 000 kr jämte det belopp som varulagret värderades till. Detta värderades till 107 600 kr per 1988-07-01. Andelarna i handelsbolaget har sålunda överlåtits för 407 600 kr. Med hänsyn till att tillgångar och skulder skall vara nollställda med undantag för varulagret borde handelsbolagets balansräkning per 1988-07-01 upptagit värdet av varulagret, 107 600 kr, på tillgångssidan respektive på skuldsidan som eget kapital. I den redovisning som upprättats för handelsbolaget omfattande de affärstransaktioner som skett under det första halvåret av 1988 har något varulager inte redovisats. Inte heller har något uttag ur handelsbolagets rörelse redovisats. Den upprättade resultaträkningen bör ändras på så sätt att beloppet 107 600 kr tillägges som varulager vilket innebär att vinsten skall höjas med samma belopp. Nettointäkten uppgår därefter till 217 730 och inkomsten av rörelse kan efter avdrag för avsättning av egenavgifter beräknas till 165 626 kr mot deklarerade 84 926 kr. - May G. har till grund för sitt bestridande i huvudsak angett att i försäljningen av andelarna ingick lagret som värderades till 107 600 kr och att därför någon redovisning av lagret inte skall göras av de tidigare ägarna. - Kammarrätten gör följande bedömning. - I det avtal som legat till grund för försäljningen av andelarna i handelsbolaget anges som villkor, att handelsbolagets tillgångar och skulder skall vara nollställda per överlåtelsedagen, vilket skall regleras i efterhand av säljarna genom uppvisande av bokslut. Villkoret kan enligt kammarrättens mening inte ges annan innebörd än att säljarna ägt tillgodogöra sig resultatet i handelsbolaget fram till överlåtelsedagen. Inkomst av rörelse skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, varvid hänsyn skall tas till bland annat in- och utgående lager. Kammarrätten finner således att säljarna bort redovisa värdet av lagret vid beräkningen av handelsbolagets resultat per överlåtelsedagen. Tvist råder inte om värdet av ifrågavarande lager varför handelsbolagets resultat kan beräknas på sätt skattemyndigheten yrkat. Skäl att fördela resultatet på annat sätt än vad som följer av skattemyndighetens talan har inte framkommit. Besvären skall därför bifallas. - I Regeringsrätten yrkade May G. att inte bli beskattad under inkomst av rörelse för det överlåtna handelsbolagets varulager på 107 600 kr. Hon anförde bl.a. följande. När köpeavtalet för handelsbolaget skrevs cirka ett år före överlåtelsedagen var det nödvändigt att ta in något i köpeavtalet som angav hur tillgångar och skulder skulle regleras. Säljare och köpare kom därför överens om att skulder och tillgångar skulle vara nollställda. Varulagrets storlek gick inte att exakt prissätta i förväg men skulle ingå i inkråmet av andelarna. Nollställningen av fordringar och tillgångar hade inte med beskattningen av varulagret att göra. - Riksskatteverket tillstyrkte att beskattad realisationsvinst vid försäljningen av andelen sattes ned med 21 520 kr till 16 880 kr. - Regeringsrätten (1995-01-16, Palm, Wadell, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad May G. har anfört och utredningen i övrigt visar ger inte skäl till annan bedömning än att säljarna skall beskattas för handelsbolagets rörelseresultat fram till överlåtelsedagen. Skäl att beräkna resultatet och fördela detta på annat sätt än vad som följer av kammarrättens dom föreligger inte. - Regeringsrätten finner att May G:s realisationsvinst skall, såsom Riksskatteverket anfört, sättas ned med 21 520 kr (40 procent av 53 800) till 16 880 kr. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom sätter Regeringsrätten ned May G:s taxerade och beskattningsbara inkomst till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd III 1994-12-07, Eriksson)

*REGI

*INST