RÅ 1995 not 85

Överklagande av Jurgen B. ang. inkomsttaxering 1990

Not 85. Överklagande av Jurgen B. ang. inkomsttaxering 1990. - I sin självdeklaration 1990 tog Jurgen B. upp en ersättning från arbetsgivaren Scandic Hotel Svenska AB (Scandic) om 14 495 kr och yrkade avdrag med samma belopp för kostnader för en studieresa till USA. - Taxeringsnämnden vägrade avdraget. - I länsrätten yrkade Jurgen B. att få avdraget. -Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1992-06-10, ordf. Dellborg- Tengström): Med hänsyn till vad Jurgen B. anfört om studiebesöken får dessa anses ha tillfört honom kunskaper och erfarenheter som kan antas vara av betydelse för Scandics verksamhet. Resan får därför anses ha varit till nytta för arbetsgivaren. Emellertid förefaller resan fullfölja även andra syften än att tillföra arbetsgivaren betydelsefulla kunskaper och erfarenheter. Sålunda har inte framförts någon motivering för att så mycket som sammanlagt 58 timmar hänförts till grupparbete, avstämning, regionsmöte m.m., dvs. aktiviteter som inte är bundna till en viss ort. Det har inte heller motiverats varför endast ett studiebesök ägt rum under den fyra och en halv dag långa vistelsen på Honolulu och övrig tid satts av för grupparbete, planerings/utvecklingssamtal m.m. Vidare kan vistelsen i Los Angeles antas vara föranledd av besöket på Disneyland eftersom i övrigt redovisats endast regionsmiddag vilken borde ha kunnat äga rum på annat ort. Resmålen och antalet resdagar synes således ha valts också med hänsyn till att bereda deltagarna nöje och rekreation. Vid en samlad bedömning anser länsrätten att resan till hälften kan anses som en studieresa. Emellertid har det vid revisionen framkommit att arbetsgivaren svarat för alla kostnader i samband med resan. Den utbetalade kostnadsersättningen för resan kan därför inte anses som traktamente till följd varav avdrag inte kan medges med motsvarande belopp. Länsrätten ändrar inte taxeringarna. - I överklagande vidhöll Jurgen B. avdragsyrkandet. - Kammarrätten i Göteborg (1993-03-17, Rispe, Öhvall, Otto): Såvitt framgår av utredningen har Jurgen B. erhållit 14 495 kr av arbetsgivaren avseende studieresa till USA trots att arbetsgivaren svarar för samtliga kostnader i samband med resan. Det erhållna beloppet kan därmed inte anses ha utgjort en kostnadsersättning och rätt till något kostnadsavdrag med motsvarande belopp föreligger inte. - Kammarrätten avslår besvären. - Jurgen B. fullföljde sin talan. Han uppgav bl.a. att kammarrättens påstående att han erhållit 14 495 kr av arbetsgivaren avseende studieresa till USA trots att arbetsgivaren svarat för samtliga kostnader i samband med resan var felaktigt. - Riksskatteverket godtog Jurgen B:s uppgift om att han själv bestritt kostnaderna för resan med den ersättning på 14 495 kr som arbetsgivaren ställt till hans förfogande och vidgick att kammarrättens domskäl byggde på felaktiga förutsättningar. - Regeringsrätten (1995-03-10, Wahlgren, Berglöf, Werner, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till vad som numera framkommit finner Regeringsrätten anledning att godta Jurgen B:s uppgift om att han själv bestritt kostnaderna för resan. Kammarrättens dom bygger sålunda på ett felaktigt antagande. Den bör till följd härav undanröjas. Eftersom kammarrätten inte prövat frågan om Jurgen B:s rätt till yrkat avdrag för kostnader för resan mot bakgrund av att Jurgen B. själv bestritt kostnader för resan med belopp motsvarande erhållen ersättning bör målet emellertid återförvisas till kammarrätten för förnyad prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom och visar målet åter till Kammarrätten i Göteborg för förnyad behandling. (fd I 1995-02-07, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST