RÅ 1996 not 126

Avvisande av talan (fråga om vid vilken tidpunkt brev med besvärsinlaga lagts i kammarrättens brevlåda)

Not 126. Överklagande av Donald L. av beslut om avvisande av talan. - Kammarrätten i Göteborg (1994-07-15) avvisade Donald L:s talan mot kammarrättens dom den 3 mars 1994 i mål nr 5533-1992. Kammarrätten angav i beslutet att Donald L. den 21 april 1994 fått del av nyssnämnda dom men att överklagandet kom in först den 22 juni 1994 och alltså för sent. - Donald L. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och att hans överklagande av kammarrättens dom skulle tas upp till prövning. Han anförde att skrivelsen med överklagandet hade lagts i kammarrättens brevlåda sent på kvällen den 21 juni 1994 varför han hävdade att överklagandet inkommit i rätt tid. - Kammarrätten i Göteborg anförde i inhämtat yttrande bl.a. följande. Besvärshandlingen var inkomststämplad i kammarrätten den 22 juni 1994 och låg innesluten i ett kuvert som var stämplat "Omhändertagen i brevlådan den 22/6 1994 kl. 15.30 An". Tidpunkten för omhändertagandet var noterad av Anders Nöring, chef för kammarrättens vaktenhet. På förfrågan har denne uppgett att han känner igen sin signatur på kuvertet. Han har vidare förklarat att kammarrättens brevlåda tömmes två gånger varje dag. Första tömningen sker strax före kl. 08.00. Nästa tömning sker sommartid kl. 15.30. Av dessa uppgifter från Anders Nöring följer att kuvertet med besvärshandlingen inte kan ha lagts ned i kammarrättens brevlåda vid den tidpunkt som Donald L. påstår, utan först efter tömningen på morgonen den 22 juni 1994. -Regeringsrätten (1996-05-31, Brink, Baekkevold, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till vad kammarrätten upplyst om rutinerna för tömning av kammarrättens brevlåda framstår Donald M:s uppgift att skrivelsen med överklagandet nedlagts i brevlådan redan på kvällen den 21 juni 1994 som osannolik. Det finns därför inte skäl till antagande att handlingen inkommit inom överklagandetiden. Kammarrättens avvisningsbeslut är vid sådant förhållande riktigt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd III 1996-05-07, H. Lundgren)

*REGI