RÅ 1996 not 144

Besked att regeringen inte vidtar åtgärd med anledning av framställning om skadestånd (avvisning)

Not 144. Ansökan av Nils Gudmund B. om rättsprövning. - Sedan regeringen i november 1991 och mars 1994 avslagit framställningar från Nils Gudmund B. om skadestånd av staten för påstådda övergrepp, gjorde denne nya framställningar i samma syfte. -Regeringen (Justitiedepartementet, 1995-06-15) meddelade att den inte vidtog någon åtgärd med anledning av framställningarna. - Nils Gudmund B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Regeringen hade tagit beslut i ett ärende där beslut inte hade begärts. Regeringen hade egenmäktigt ändrat innebörden av ärendet och beslut hade därmed felaktigt avgivits. Detta var olagligt. Regeringens ärende avsåg påstådda övergrepp. Hans ärende avsåg ekonomisk kompensation/ersättning för arbetsskada, förlorad arbetsinkomst, internationellt skadestånd och livränta. Han anhöll om att hans ekonomiska yrkanden skulle bifallas och begärt belopp utbetalas. - Regeringsrätten (1996-06-06, Brink, Tottie, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - Regeringens beslut i förevarande fall utgörs av ett besked om att regeringen inte vidtar någon åtgärd med anledning av Nils Gudmund B:s förnyade framställningar om skadestånd av staten. Ett sådant beslut är inte beslut i förvaltningsärende som innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Det är således inte av sådan beskaffenhet att det kan göras till föremål för rättsprövning. Nils Gudmund B:s talan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1996-05-14, Hagelin)

*REGI

*INST