RÅ 1996 not 146

Fråga om stiftelses verksamhet att med hjälp av premier från bostadsrättsföreningar täcka hyresbortfall i sådana föreningar utgjorde rörelse (förhandsbesked)

Not 146. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Stiftelsen X om den var skattskyldig för s.k. bortfallspremier som uppburits från bostadsrättsföreningar och om den hade rätt till avdrag för bidrag som utgivits till sådana föreningar för att täcka s.k. hyresbortfall. -Skatterättsnämnden (1995-04-24, Sandström, Nordling, Wingren, Colver, Nord, Virin): Stiftelsen skall inte inkomstbeskattas för mottagna s.k. bortfallspremier. Stiftelsen har inte rätt till avdrag för bidrag som den lämnar för att täcka hyresbortfall. - Motivering. Ägare av statligt belånade bostadshus fick genom en kungörelse 1972 rätt till statliga lån för att täcka hyresförluster på grund av outhyrda lägenheter (SFS 1972:760). Vad gäller bostadsrättsföreningar anslutna till Y och Z ansågs det ändamålsenligt att lånen togs upp av ett av dessa topporganisationer gemensamt bildat organ (stiftelsen). Avsikten var att stiftelsen skulle fungera som ett "clearingorgan" för bostadsrättsföreningarna och möjliggöra en viss resultatutjämning dememellan (jfr prop. 1972:124 s. 16 f., prop. 1973:103 och SkU 1973:34. - Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att ta upp lån enligt 1972 års kungörelse och att ta emot och lämna bidrag (tillskott) för täckande av hyresbortfall, att ta emot och förvalta säkerheter för och medel avsedda för återbetalning av upptagna lån och ombesörja sådan återbetalning samt att driva annan härmed sammanhängande verksamhet. Stiftelsen tar inte upp några nya statliga lån. Stiftelsens förmögenhet och räkenskaper är uppdelad på två delar, en för Y-sfären och en för Z-sfären. Någon extern verksamhet förekommer inte. - Av handlingarna framgår i övrigt bl.a. följande. Stiftelsens verksamhet finansieras genom bidrag från bostadsrättsföreningarna och från Y-föreningar och Z. Bidragen från bostadsrättsföreningarna kallas för bortfallspremier. Premiebeloppet utgör 1,5 procent av produktionskostnaden för föreningens hus. Under en tioårsperiod från förvärvet/färdigställandet av huset kan föreningen från stiftelsen få bidrag (tillskott) för uteblivna lägenhetsavgifter. Stiftelsen ger också bostadsrättsföreningar som är i behov av det stöd på annat sätt, t.ex. i form av förmånliga lån och bidrag till marknadsföringsinsatser. - De skattemässiga förutsättningarna för verksamheten reglerades tidigare av en lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen X. Enligt 2 § i den lagen var stiftelsen inte skyldig att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet såvitt angick förvaltningen av mottagna bidrag och medel som avsågs i 1972 års kungörelse. Lagen tillämpades sista gången vid 1994 års taxering. Fr.o.m 1995 års taxering gäller inga särskilda skatteregler för stiftelsens verksamhet. Stiftelsen frågar om den fortsättningsvis skall beskattas för mottagna bidrag och få avdrag för utgivna bidrag. - Nämnden gör följande bedömning. Stiftelsen stöttar ekonomiskt bostadsrättsföreningar som har tomma lägenheter eller som av andra skäl har ekonomiska svårigheter. Medel till detta får stiftelsen bl.a. genom bortfallspremier från bostadsrättsföreningar. Även om stiftelsens verksamhet har vissa försäkringsmässiga inslag kan den inte ses som en rörelse i sig. Mottagandet av bortfallspremier eller utgivandet av bidrag för att täcka hyresbortfall föranleder därför inte några inkomstskatteeffekter för stiftelsen. - Ledamöterna Johansson och Melz var skiljaktiga och anförde: Stiftelsen är numera obegränsat skattskyldig för all inkomst enligt bestämmelserna i 6 § 1 mom. b SIL. Avkastningen av stiftelsens kapitalförvaltning skall beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Detsamma gäller även stiftelsens verksamhet i övrigt om den hänför sig till rörelse. - Den verksamhet som stiftelsen bedriver är en försäkringsliknande verksamhet. Stiftelsen uppbär premier från bostadsrättsföreningarna och från Y-föreningar och Z. För de inbetalade premierna erhålls ett skydd mot förluster i form av uteblivna lägenhetsavgifter. Stöd kan också ges exempelvis i form av förmånliga lån och bidrag till marknadsföringskostnader. - Enligt vår mening uppträder stiftelsen som försäkringsgivare. Något skäl att anse denna verksamhet som något annat än en yrkesmässig självständigt bedriven förvärvsverksamhet föreligger inte. Stiftelsen skall inkomstbeskattas för mottagna bortfallspremier och har rätt till avdrag för bidrag som lämnas för att täcka hyresbortfall. - Förhandsbesked borde ha meddelats med utgångspunkt i vad nu sagts. - I överklagande yrkade Riksskatteverket att Regeringsrätten skulle förklara att stiftelsen var skattskyldig för premierna och hade rätt till avdrag för bidragen. - Regeringsrätten (1996-06-11, Björne, Tottie, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan i målet gäller huruvida de av stiftelsen mottagna bortfallspremierna skall anses utgöra intäkter i näringsverksamhet och utgivna hyresbortfallsbidrag kostnader i sådan verksamhet. - Enligt 21 § kommunalskattelagen avses med näringsverksamhet yrkesmässig självständigt bedriven förvärvsverksamhet. - I praxis gäller som huvudregel att en verksamhet, för att anses som förvärvsverksamhet, skall syfta till ett ekonomiskt utbyte för den som bedriver den, dvs. ha förvärvssyfte. Stiftelsens verksamhet avser, enligt vad som uppgivits i målet, inte att ge vinst för någon enskild. Den är emellertid nära anknuten till den näringsverksamhet som bedrivs inom ramen för bostadskooperationen och är ett sätt att inom den nu aktuella delen av kooperationen tillgodose det ekonomiska behovet av en försäkringsliknande garanti för inkomstbortfall på grund av outhyrda lägenheter. Detta förhållande talar starkt för att förvärvssyfte bör anses föreligga. För en sådan bedömning talar också den omständigheten att hyresbortfallspremierna som betalas till stiftelsen i princip är avdragsgilla hos utgivaren medan de av stiftelsen utbetalade bidragen för täckande av hyresbortfall i princip är skattepliktiga för mottagaren. Vid en sammantagen bedömning finner Regeringsrätten att stiftelsens nu aktuella verksamhet utgör sådan näringsverksamhet som avses i 21 § kommunalskattelagen och att hyresbortfallspremierna utgör skattepliktig intäkt och utgivna hyresbortfallsbidrag avdragsgill kostnad i denna verksamhet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar på det sättet Skatterättsnämndens förhandsbesked att Regeringsrätten förklarar att hyresbortfallspremierna är skattepliktig intäkt av näringsverksamhet för stiftelsen och att avdragsrätt föreligger för bidrag som stiftelsen lämnar för att täcka hyresbortfall. (fd II 1996-04-16, H. Lundgren)

*REGI

*INST