RÅ 1996 not 164

Besked från Civildepartementet om auktorisation av tolkar (avvisat)

Not 164. Ansökan av Manuel A. om rättsprövning. - I en skrivelse den 8 februari 1995 till Manuel A. anförde rättschefen i Civildepartementet: I ett brev som kom in till Civildepartementet den 25 januari 1995 har Du med anledning av ett par tillsynsärenden om Notarius publicus i Stockholms och Uppsala län tagit upp frågan om auktoriserade translatorer skall ha rätt att utöva sitt yrke och försörja sig utan diskriminering. - Som svar på Ditt brev vill jag framhålla följande. I Sverige har vi ett frivilligt system för auktorisation av tolkar och översättare. När det statliga auktorisationssystemet infördes var utgångspunkten att ge tolkar och översättare som anlitas av offentliga organ och som står till allmänhetens tjänst en möjlighet att få sin kompetens prövad. Syftet var att få fram en kader av kompetenta och pålitliga tolkar och översättare som är villiga att ta på sig uppdrag av olika organ i samhället och av enskilda. - Något obligatoriskt krav på auktorisation för tolkar och översättare finns inte i Sverige. Statsmaktema har i princip intagit en restriktiv inställning till krav på sådan offentlig auktorisation som kan utgöra en konkurrensbegränsning och innebära ingrepp i näringsfriheten (jfr prop. 1975:96 s. 102 f.). - I sammanhanget kan också nämnas att EU-lagstiftningen inte ställer upp något obligatoriskt krav på auktorisation av tolkar och översättare. Däremot finns ett sådant krav i vissa av EU:s medlemsländer. - Sammanfattningsvis kan konstateras att någon särskild begränsning i rätten för auktoriserade tolkar och översättare att utöva sitt yrke eller att försörja sig inte finns i Sverige. Frågan om att införa ett obligatoriskt krav på auktorisation är inte aktuell. Från Justitiedepartementet har jag också inhämtat att det för närvarande inte heller är aktuellt att se över regelsystemet för Notarius publicus. - Manuel A. ansökte om rättsprövning av Civildepartementets besked. -Regeringsrätten (1996-06-14, Björne, Wadell, Berglöf, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att Regeringsrätten under de förutsättningar som anges i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar om ett avgörande av regeringen eller en förvaltningsmyndighet i ett ärende strider mot någon rättsregel. Beskedet enligt skrivelsen från Civildepartementet utgör svar på en förfrågan från Manuel A. och innefattar inte något sådant avgörande som kan bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1996-05-15, Holmstedt)

*REGI

*INST