RÅ 1996 not 165

Ansökan av Manuel A. om rättsprövning

Not 165. Ansökan av Manuel A. om rättsprövning. - Manuel A. ansökte om rättsprövning i fråga om 7 och 8 §§ i regeringens förordning (1994:413) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Han yrkade att dessa paragrafer till vidare inte skulle tillämpas. -Regeringsrätten (1996-06-14, Björne, Wadell, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att endast förvaltningsbeslut i enskilda ärenden kan bli föremål för prövning enligt lagen. Vad regeringen föreskrivit i förordning avser inte ett enskilt ärende och innefattar därför inte något beslut som kan rättsprövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1996-05-15, Holmstedt)

*REGI

*INST