RÅ 1996 not 177

Uttagsbeskattning och realisationsvinstbeskattning vid omstrukturering inom en företagsgrupp

Not 177. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt avseende X AB och Y AB. - X AB, som till omkring 10 procent ägdes av Y AB, innehade en post aktier i Z AB. X AB avsåg att överföra sina aktier i Z AB till W AB, vilket bolag hade samma ägarförhållanden som X AB. Överföringen skulle ske mot nyemitterade aktier i W AB vars marknadsvärde avsevärt understeg aktierna i Z AB. - I ett lagakraftvunnet förhandsbesked fann Skatterättsnämnden att överföringen av aktierna i Z AB till W AB skulle anses utgöra utdelning från X AB till sina ägarbolag - bl.a. Y AB - och att Y AB därefter skulle anses ha tillskjutit aktierna i Z AB till W AB. - I den förevarande ansökningen frågade X AB om överföringen av aktierna i Z AB skulle medföra uttagsbeskattning av X AB. Y AB frågade om bolagets antagna tillskott av aktier i Z AB till W AB skulle medföra beskattning av Y AB. -Skatterättsnämnden (1995-05-31, Sandström, ordf., Nordling, Colver, Johansson, Nord; Wingren och Virin skiljaktiga): Förhandsbesked. X AB skall uttagsbeskattas enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) såvitt avser de aktier i Mellansvensk Kraftgrupp AB (MKG) som enligt vad som följer av nämndens tidigare förhandsbesked skall anses ha delats ut till T kommun. - Det tillskott av Z-aktier till W AB som Y AB skall anses ha gjort enligt det tidigare förhandsbeskedet leder till att Y AB skall reavinstbeskattas. Vederlaget för aktierna skall bestämmas till aktiernas marknadsvärde. - Motivering. Enligt nämndens tidigare förhandsbesked skall del av de av X AB innehavda Z-aktierna anses ha delats ut till aktieägarna (Y AB, två andra aktiebolag och T kommun) och därefter av dem tillskjutits W AB. Av allmänna beskattningsprinciper följer att aktieägarnas tillskott skall anses ha skett till marknadsvärde. - Utdelningen bör enligt nämndens mening föranleda uttagsbeskattning av X AB endast om en otillbörlig skatteförmån annars skulle uppkomma. Vad gäller utdelningen till Y AB och övriga aktiebolag uppkommer inte någon sådan skatteförmån eftersom tillskotten - om uttagsbeskattning underlåts - föranleder beskattning av värdestegringen på Z-aktierna. X AB bör därför inte uttagsbeskattas med anledning av den utdelningen. Vad gäller utdelningen till T kommun bör däremot X AB uttagsbeskattas eftersom en underlåten uttagsbeskattning skulle ge upphov till en otillbörlig skatteförmån (kommunen reavinstbeskattas inte med anledning av sitt tillskott). - I överklagandet yrkade Riksskatteverket (RSV) att X AB skulle uttagsbeskattas beträffande samtliga aktier i Z AB som delades ut till X AB:s ägare. Med denna utgång följde enligt RSV:s mening att någon realisationsvinst att beskatta ej uppkom för Y AB. Till stöd för yrkandet åberopade RSV bl.a. ledamoten i Skatterättsnämnden Virins skiljaktiga mening. - X AB och Y AB bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1996-06-24, Brink, Tottie, von Bahr, Baekkevold) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd III 1996-05-29, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST