RÅ 1996 not 186

Prövning av regeringens beslut om tillåtet gränsvärde för fosforutsläpp ansågs sakna betydelse (avskrivning) / Mål ang. tillåtet gränsvärde för fosforutsläpp avskrevs eftersom prövningen ansågs sakna betydelse (rättsprövning)

Not 186. Ansökan av SCA Graphic Sundsvall AB om rättsprövning av ett beslut ang. villkor enligt miljöskyddslagen. - Koncessionsnämnden för miljöskydd beslutade den 7 juli 1994 att avslå SCA Ortvikens Aktiebolags ansökan om villkorsändring rörande utsläpp av fosfor från Ortvikens pappersbruk. I sina överväganden framhöll Koncessionsnämnden bland annat att förhållanden som hade sin grund i händelser som inträffat i förfluten tid inte kunde inrymmas under sådana omständigheter som avses i 27 § miljöskyddslagen (1969:387) och som kunde utgöra grund för en tillfällig ändring av föreskrivna villkor. - Bolaget överklagade beslutet och yrkade i första hand att utsläppsvillkoret för fosfor under 1994 skulle höjas från 12 kg/d till 14 kg/d som årsmedelvärde och gränsvärde. I andra hand yrkade bolaget att januari månad 1994 skulle borträknas vid medelvärdebestämningen för 1994 års gränsvärde vad avsåg utsläppet av fosfor. -Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-11-17): Regeringen konstaterar att det av handlingarna i ärendet framgår att bolaget under den aktuella tidsperioden lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att komma till rätta med orsakerna till de inträffade störningarna i avloppsreningsverket. - Regeringen delar dock Koncessionsnämndens bedömning att den aktuella driftstörningen i januari 1994 inte kan inrymmas under sådana oförutsedda omständigheter som avses i 27 § miljöskyddslagen. Utsläppsvillkoret är inte heller uppenbart strängare än nödvändigt. Ej heller i övrigt har skäl framkommit att ändra det givna villkoret. Bolagets yrkanden skall därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - I ansökningen yrkade SCA Graphic Sundsvall AB (bolaget), i vilket SCA Ortviken AB efter fusion uppgått, att regeringens beslut skulle upphävas. - Till stöd för ansökningen anförde bolaget bl.a. följande. Förhållanden som hade sin grund i händelser som inträffat i förfluten tid kunde väl inrymmas under omständigheter som avsågs i 27 § miljöskyddslagen och som kunde utgöra grund för en tillfällig villkorsändring. Den driftstörning i form av en för stor belastning på reningsanläggningen i Ortviken med kraftigt förhöjda fosforutsläpp som inträffade under december 1993 - januari 1994 hade inte förutsetts av Koncessionsnämnden för miljöskydd vid nämndens tidigare prövning av verksamheten vid pappersbruket. Ansökningen om villkorsändring hade kommit in till nämnden och prövningen av ansökningen hade kunnat ske i god tid innan föreskrivet årsmedeltal skulle komma att överskridas. Även regeringens prövning hade kunnat ske före ett sådant överskridande. Mot bakgrund av de omständigheter som förelåg i Ortviken-ärendet mötte inte hinder mot att medge den av bolaget begärda villkorsändringen vare sig enligt ordalydelsen i 27 § i lagen eller enligt lagens förarbeten. Även om praxis inte var entydig framgår dock av flera exempel att Koncessionsnämnden inte ansett sig förhindrad att medge till tiden begränsade ändringar av villkor som haft retroaktiv verkan i fråga om bl.a. medeltalsberäkning. Att tillämpa 27 § i lagen i förevarande fall borde inte anses strida mot miljöskyddslagens syfte att föroreningar skulle förebyggas så långt det var praktiskt och ekonomiskt möjligt. Tillämpningsområdet för 27 § i lagen borde således kunna omfatta den av bolaget sökta villkorsändringen. Vid en saklig prövning fanns inte heller hinder enligt 5 § i lagen mot den av bolaget sökta villkorsändringen. Att det faktiska årsmedeltalet för fosfor under 1994 kom att underskrida det för året gällande gränsvärdet borde inte föranleda att rättsprövningsärendet lämnades utan åtgärd av Regeringsrätten. - Regeringsrätten (1996-06-26, Björne, Wadell, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som bolaget angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Regeringsärendet avsåg frågan om bolaget med stöd av 27 § miljöskyddslagen borde kunna få en ändring till stånd för verksamhetsåret 1994 av det villkor för fosforutsläpp som enligt Koncessionsnämndens beslut gällde för bolagets verksamhet. Det har emellertid numera upplysts att det föreskrivna gränsvärdet för fosforutsläpp i själva verket inte kom att överskridas under år 1994. En prövning av regeringsbeslutets laglighet skulle följaktligen sakna betydelse för bolagets verksamhet under det aktuella året. Vid sådant förhållande finner Regeringsrätten att den begärda rättsprövningen inte bör äga rum utan att målet i stället skall avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 1996-05-29, G. Mattsson)

*REGI

*INST