RÅ 1996 not 196

Överklagande av Johan F. ang. avvisande av talan, m.m. -Kammarrätten i Stockholm (1995-03-26, Anclow, Noltorp, Lindblom) avvisade i två skilda beslut (mål nr 2365-1996 resp. 2366-1965) överklaganden av Johan F. såsom anförda för sent

Not 196. Överklagande av Johan F. ang. avvisande av talan, m.m. -Kammarrätten i Stockholm (1995-03-26, Anclow, Noltorp, Lindblom) avvisade i två skilda beslut (mål nr 2365-1996 resp. 2366-1965) överklaganden av Johan F. såsom anförda för sent. - Johan F. yrkade ändring av kammarrättens beslut. - Beträffande kammarrättens beslut i mål nr 2365-1996 anförde Johan F. som grund för sin talan att han inte överklagat det beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som avsågs i målet (beslut den 16 augusti 1993, beteckning HSAN 1248/93:32). Kammarrätten skulle följaktligen rätteligen inte ha prövat målet. - Beträffande beslutet i mål nr 2366-1996 anförde han som grund för överklagandet att hans ombud, som delgivits kammarrättens den 30 november 1995 daterade dom, inte varit behörigt att mottaga delgivning av domen. Härav följde att tiden för överklagande inte försuttits. - Regeringsrätten (1996-07-29, Björne, Sjöberg, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såvitt gäller kammarrättens handläggning av mål nr 2365-1996 framgår av handlingarna att Johan F., när han fått del av ansvarsnämndens beslut den 16 augusti 1993, sände tillbaka den fullföljdshänvisning som varit bifogad beslutet till ansvarsnämnden, efter att ha kompletterat den med egenhändigt skrivna uppgifter i sådana avseenden som enligt hänvisningen fordrades vid ett överklagande. Beträffande skälen för överklagandet hänvisade Johan F. till ett därtill fogat brev daterat 930821, varmed åsyftades en skrift till Justitieombudsmannen i saken. Vad sålunda förekommit får anses innefatta ett av Johan F. gjort överklagande hos kammarrätten såvitt avser ansvarsnämndens beslut. - Vad åter angår kammarrättens handläggning av mål nr 2366-1996 framgår - som kammarrätten funnit - av den ingivna fullmakten ingen begränsning i ombudets rätt att mottaga delgivning av inlagor, beslut eller andra handlingar. Johan F. har i Regeringsrätten anfört att han gjort en inskränkning i fullmakten i en skrivelse till kammarrätten, daterad 950923. Av den åberopade skrivelsen kan emellertid inte utläsas någon sådan inskränkning. Som kammarrätten funnit skall således tiden för att överklaga domen beräknas med utgångspunkt från den dag ombudet delgavs domen. - Eftersom överklagandena kommit in för sent har kammarrätten haft fog för sina beslut att avvisa dessa. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. (fd II 1996-07-16, Bergquist)

*REGI

*INST