RÅ 1996 not 197

Överklagande av Kerstin H. i fråga om visningsersättning samt ansökan om resning och om rättsprövning

Kammarrätten i Stockholm

Not 197. Överklagande av Kerstin H. i fråga om visningsersättning samt ansökan om resning och om rättsprövning. - Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond beslöt vid sammanträde den 13 maj 1993 att den individuella visningsersättningen skulle upphöra från och med den 1 juli 1993, dock att individuell visningsersättning skulle utbetalas även 1993/1994 till dem som fått den beviljad 1991/1992. Kerstin H. överklagade styrelsens beslut till Kammarrätten i Stockholm. I beslut den 15 juni 1994 tog kammarrätten inte upp överklagandet till prövning. Kammarrätten hänvisade därvid till att det överklagade avgörandet inte avsåg fråga som det enligt förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond eller på annan grund ankom på kammarrätten att pröva. - Kerstin H. fullföljde sin talan. Hon ansökte vidare om resning och yrkade att Styrelsens för Sveriges bildkonstnärsfond beslut skulle förklaras ogiltigt då det innebar en rättsstridig myndighetsutövning och en uppenbart lagstridig lagtillämpning. Vidare hänvisade Kerstin H. till lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. -Regeringsrätten (1996-08-16, Wadell, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Kerstin H. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hennes ansökan om resning kan därför inte bifallas. - Kerstin H:s framställning får även anses innefatta en ansökan om rättsprövning. Enligt 3 § lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om sådan prövning ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. Sveriges Bildkonstnärsfond fattade det beslut, som Kerstin H. vänder sig mot, den 13 maj 1993. Kerstin H:s ansökan kom in till Regeringsrätten den 20 juli 1994 och således efter den angivna fristens utgång. Ansökningen kan därför inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd III 1996-08-06, Linden)

*REGI

*INST