RÅ 1996 not 236

Avvisande av talan (fråga om kvitto avseende delgivning feldaterats)

Not 236. Överklagande av Tomas S. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Göteborg avvisade genom beslut den 17 september 1993 Tomas S:s talan mot kammarrättens dom den 11 juni 1993 i mål nr 495-1992. Kammarrätten hänvisade därvid till att Tomas S. fått del av domen den 7 juli 1993 och att överklagandet av domen kommit in först den 8 september 1993, alltså för sent. - I överklagandet yrkade Tomas S. att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Han anförde att kvittot avseende delgivning av kammarrättens dom genom ett skrivfel daterats den 7 juli 1993 i stället för rätteligen den 9 juli 1993. Som stöd för att en sådan felskrivning skett åberopade han innehållet i skrivelsen med överklagandet av kammarrättsdomen. -Regeringsrätten (1996-10-24, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Det ifrågavarande delgivningskvittot är undertecknat av Tomas S:s ombud och dagtecknat den 7 juli 1993. Av vad Tomas S. anfört och åberopat hos Regeringsrätten kan inte med tillräcklig grad av säkerhet dras slutsatsen att delgivningen av kammarrättens dom skett en senare dag än den som delgivningskvittot utvisar. Inte heller i övrigt föreligger anledning till annat ställningstagande i avvisningsfrågan än det kammarrättens beslut innehåller. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd III 1996-10-02, Hedin)

*REGI

*INST