RÅ 1996 not 304

Besvärstiden för allmänt ombud vid överklagande av kammarrätts dom i mål om överlastavgift

Not 304. Överklagande av allmänna ombudet i mål om överlastavgift ang. avvisande av talan. - Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade den 19 augusti 1993 att påföra ett åkeriföretag överlastavgift. Företaget överklagade beslutet, som upphävdes av Kammarrätten i Jönköping enligt dom den 15 december 1993. Domen överklagades av allmänna ombudet men överklagandet avvisades av kammarrätten den 21 januari 1994. Som grund för avvisningen åberopade kammarrätten att överklagandet kommit in för sent. - Allmänna ombudet yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och att prövningstillstånd skulle medges. Allmänna ombudet, som uppgav sig ha fått del av kammarrättens dom den 30 december 1993, anförde vidare att överklagandet ankomststämplades hos kammarrätten den 11 januari 1994 och att domen därför hade överklagats inom den i 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) angivna tiden om tre veckor från delfåendet. -Regeringsrätten (1996-12-30, Björne, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 § lagen (1972:435) om överlastavgift i paragrafens lydelse enligt SFS 1990:14 var allmänna ombudets överklagandetid tre veckor räknat från dagen för länsstyrelsens beslut. Vid överklagande av kammarrätts dom i mål om överlastavgift gäller de vanliga överklagandereglerna i 7 § förvaltningsprocesslagen, dvs. överklagande skall ske inom tre veckor från den dag klaganden fått del av domen. Eftersom allmänna ombudets överklagande har skett inom den angivna tiden skall kammarrättens avvisningsbeslut upphävas och prövning ske huruvida prövningstillstånd skall meddelas. Skäl saknas emellertid för att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande enligt domen den 15 december 1993 står därför fast. (fd I 1996-12-04, Lenberg Karlsson)

*REGI

*INST