RÅ 1996 not 305

Besked från departement om auktorisation av tolkar (avvisning)

Not 305. Ansökan av Manuel A. om rättsprövning. - Med anledning av ett brev från Manuel A. angående klassificeringen av översättare i "Gula sidorna" i telefonkatalogerna svarade rättschefen i Kommunikationsdepartementet i skrivelse den 3 juli 1995: Ni anhöll om ett svar antingen i form av ett beslut eller genom en hänvisning till högsta instans. Eftersom regeringen inte har rätt att lägga sig i enskilda fall, får jag härmed hänvisa till Kammarkollegiet, som är den myndighet som ansvarar för frågor kring auktorisation av translatorer och tolkar. Adressen dit är box 2218, 103 05 STOCKHOLM. Telefonnumret är 08-700 0800. - Manuel A. ansökte om rättsprövning av beskedet. -Regeringsrätten (1996-12-30, Björne, Tottie, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att Regeringsrätten under de förutsättningar som anges i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar om ett avgörande av regeringen i ett ärende strider mot någon rättsregel. - Beskedet enligt skrivelsen från Kommunikationsdepartementet utgör svar på en förfrågan från Manuel A. och innefattar inte något sådant avgörande som kan bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1996-12-03, Holmstedt)

*REGI

*INST