RÅ 1996 not 36

Besvär i särskild ordning av Dagmar W. ang. allmän fastighetstaxering 1990. -Länsrätten i Stockholms län (1991-10-16) bestämde taxeringsvärdet för Dagmar W:s fastighet Vaxbönan 9 i Enskede församling, Stockholms kommun, till 574 000 kr, varav markvärde 384 000 kr och byggnadsvärde 190 000 kr. Domen vann laga kraft

Not 36. Besvär i särskild ordning av Dagmar W. ang. allmän fastighetstaxering 1990. -Länsrätten i Stockholms län (1991-10-16) bestämde taxeringsvärdet för Dagmar W:s fastighet Vaxbönan 9 i Enskede församling, Stockholms kommun, till 574 000 kr, varav markvärde 384 000 kr och byggnadsvärde 190 000 kr. Domen vann laga kraft. - Genom besvär i särskild ordning yrkade Dagmar W. omprövning av länsrättens dom och anförde bl.a. att fastigheten gränsade till Sockenvägen där den starka trafiken medförde stora bullerproblem. - Kammarrätten i Stockholm (1995-01-04, Anclow, Schele, Åhammar): Besvären över länsrättens dom har inkommit för sent. En prövning i särskild ordning i förevarande fall skulle kunna tänkas ske med stöd av reglerna i 23 kap. 2 § 7. eller 8. fastighetstaxeringslagen. En förutsättning härför är dock att ett bifall till besvären skulle leda till en väsentligt annorlunda taxering. Enligt praxis avses därmed en värdeminskning på minst 20 procent av taxeringsvärdet. I det nu aktuella målet innebär detta att en sänkning skulle behöva ske med minst 114 000 kr. I de mål där länsrätten i Stockholms län justerat riktvärdet för mark på grund av bullerstörningar från Sockenvägen har sänkningen av taxeringsvärdet bestämts till 40 000 kr. Bifall till besvären skulle således inte leda till en väsentligt annorlunda taxering. - Ej heller i övrigt föreligger förutsättningar för prövning i sak. - Kammarrätten prövar inte överklagandet. - Regeringsrätten (1996-02-16, Brink, Tottie, Wadell, von Bahr, Baekkevold) fastställde kammarrättens beslut. (fd III 1996-01-23, Rundqvist). - (Anm. Med samma utgång avgjordes samma dag ytterligare fem mål avseende fastigheter med bullerproblem från Sockenvägen).

*REGI

*INST