RÅ 1996 not 41

Fråga om delgivning kunnat ske genom kungörelse (avslag) / Avslag (fråga om delgivning kunnat ske genom kungörelse) / Fråga om delgivning kunnat ske genom kungörelse (ärende ang. återställande av försutten tid )

Not 41. Ansökan av PEGE´s Lantbruks AB om återstående av försutten tid i ett ärende ang. tillstånd enligt miljöskyddslagen. - Länsstyrelsen i Kristianstads län lämnade i beslut den 24 januari 1994 PEGE´s Lantbruks AB bl.a. tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att bedriva fortsatt djurhållning på fastigheten Appeltorp 1:30 i Tomelilla kommun. Vidare föreskrevs vissa villkor för verksamheten. Länsstyrelsen förordnade samtidigt om kungörelsedelgivning enligt 16 § delgivningslagen (1970:428) av beslutet och föreskrev följande. Kungörelsen skulle inom tio dagar efter beslutsdatum införas i Ystads allehanda, Arbetet och Skånska Dagbladet. Länsstyrelsens beslut skulle hållas tillgängligt på länsstyrelsens miljövårdsenhet varjämte det skulle översändas till aktförvararen i ärendet, kommunkontoret i Tomelilla. Ett exemplar av kungörelsen skulle vidare översändas dels till Tomelilla kommun, dels till sökanden och dels till aktförvararen för att vara tillgängligt för sakägarna. Delgivning skulle anses ha skett på tionde dagen efter beslutet, under förutsättning att kungörelsen inom den utsatta tiden införts i ovannämnda tidningar. - I ansökningen anhöll bolaget om återställande av försutten besvärstid för att överklaga länsstyrelsens beslut. Till stöd för ansökningen anförde Per-Gunnar M. följande. Länsstyrelsens beslut hade inte delgivits honom eller bolaget. En tjänsteman från länsstyrelsen hade varit ute och besökt fastigheten i början av januari 1994. Det diskuterades då en rad villkor för verksamheten bl.a. att han skulle ha skyldighet att meddela grannarna före spridning av stallgödsel. Att ett medgivande från grannarna skulle krävas hade han inte varit införstådd med. När han i mars månad hade spridit gödsel blev han anmäld av en granne. En tjänsteman från miljö- och hälsoskyddskontoret hade besökt honom och upplyste då om länsstyrelsens beslut. Kommunen hade senare sänt ut länsstyrelsens beslut som han då fick ta del av för första gången. Trots att han ovetande överträtt en av villkorspunkterna hade han fått ett vitesföreläggande. Länsstyrelsen lade fast vitet och angav i sitt beslut att de sänt ett lösbrev till bolaget med tillståndsbeslutet. Detta brev hade aldrig kommit bolaget eller honom tillhanda. Länsstyrelsen ansåg vidare att den kungörelsedelgivning som skett var tillräcklig. Denna uppfattning överensstämde inte med kraven på delgivning i 3 § delgivningslagen. Enligt denna paragraf skulle delgivning ske med delgivningskvitto eller mottagningsbevis. Kungörelsedelgivning kunde användas om det var ett stort antal personer eller en obestämd krets personer som berördes. I detta fallet måste bolaget anses ha varit en part som skulle delges beslutet separat. -Regeringsrätten (1996-02-22, Björne, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsstyrelsen förordnade den 24 januari 1994 med stöd av 16 § delgivningslagen att dess beslut om fortsatt tillstånd att bedriva djurhållning på fastigheten Appeltorp 1:30 i Tomelilla kommun skulle delgivas genom kungörelse. Såvitt framgår av handlingarna har delgivning skett på sätt som föreskrivits i 17 § delgivningslagen. Överklagande har inte skett inom föreskriven tid. Tillståndsbeslutet har därför vunnit laga kraft. - Såvitt framkommit i målet föreligger inte omständigheter som utgör giltig ursäkt för att tiden för överklagande har försuttits. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-02-13, Perttu)

*REGI

*INST