RÅ 1996 not 53

Överklagande av Socialnämnden i Ystads kommun ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)

Not 53. Överklagande av Socialnämnden i Ystads kommun ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620). - Socialnämnden avslog den 2 april 1993 en ansökan av Nina T. om ekonomiskt bistånd till uppehälle under perioden den 20 mars - den 19 april 1993. Beslutet motiverades med att hon studerade och uppbar studiemedel. - I överklagande vidhöll Nina T. sin ansökan. -Länsrätten i Malmöhus län (1993-06-08, ordf. Wallin): Enligt 6 § socialtjänstlagen har den enskilde rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom biståndet skall den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. - Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Nina T. är ensamstående med två barn, födda 1980 resp. 1981. Familjen bor i en trerumslägenhet med en månadshyra om 5 790 kr. Nina T. utbildar sig till legitimerad sjuksköterska med beräknad examen den 7 maj 1993. Hon finansierar studierna med studiemedel och erhåller fullt studiebidrag och studielån. - Nina T. har ansökt om ekonomiskt bistånd till uppehälle under perioden den 20 mars - den 19 april 1993. Personer som uppbär studiemedel anses som regel inte berättigade till ekonomiskt bistånd under terminerna utan anses kunna försörja sig genom de stödformer som finns inom studiemedelsystemet och vuxenstudiestödet. En studerandes make, samboende eller barn kan däremot, enligt Socialstyrelsens allmänna råd, ha rätt till bistånd om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Nina T. är på grund av ovanstående inte för egen del berättigad till bistånd till sin försörjning. Vad gäller hennes två barn har de under perioden inkomster i form av barnbidrag och bidragsförskott om sammanlagt 3 794 kr. Deras behov kan i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer beräknas till 2 180 kr vardera. Då det således föreligger ett underskott om 566 kr är Nina T. berättigad till bistånd med motsvarande belopp avseende hennes barns uppehälle. - Länsrätten bifaller besvären och ålägger socialnämnden att till Nina T. utgiva ekonomiskt bistånd med ytterligare 566 kr avseende uppehälle för hennes barn under perioden den 20 mars - den 19 april 1993. - I överklagande begärde socialnämnden omprövning av länsrättens dom. - Kammarrätten i Göteborg (1994-02-14, Edlund, Ahlquist, Linden): Den av socialnämnden åberopade ekonomiska beräkningen för Nina T. och hennes två minderåriga barn för tiden den 20 januari - den 19 april 1993 visar ett underskott om 332 kr i stället för överskott med samma belopp, vilket nämnden gjort gällande. Då Ystads kommuns normbelopp dessutom legat under Socialstyrelsens biståndsnorm, får Nina T. enligt kammarrätten anses ha varit berättigad till i vart fall det av länsrätten beviljade biståndet, 566 kr, till sina barns uppehälle. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Socialnämnden fullföljde sin talan. - I inhämtat yttrande avstyrkte Socialstyrelsen bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1996-03-18, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. En grundregel när det gäller vuxenstuderande är att det inte är en uppgift för socialtjänsten att svara för deras kostnader i samband med studier. Socialbidrag skall i princip inte beviljas studerande som i övrigt är arbetsföra. Undantag kan dock vara motiverat i vissa fall, exempelvis om den studerande befinner sig i en akut nödsituation. - Nina T. var vid den i målet aktuella tiden ensamstående med två barn, födda 1980 och 1981. Hon utbildade sig till sjuksköterska och beräknades vara klar med sin utbildning i början av maj 1993. - I målet får anses visat att Nina T. när hon ansökte om bidrag för perioden den 20 mars - den 19 april 1993 var i akut behov av pengar för sitt och sina barns uppehälle. Med hänsyn härtill och med beaktande av övriga omständigheter i målet finner Regeringsrätten att Nina T. har rätt till det av underinstanserna beviljade bidraget. Socialnämndens överklagande skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut som kammarrättens dom innehåller. (fd II 1996-02-06, Eriksson)

*REGI

*INST