RÅ 1996 not 61

Uppskov efter erhållen dispens från bosättningskravet

Not 61. Överklagande av Frank S. och Eva-Lotte S. ang. uppskov med beskattning av realisationsvinst. - Taxeringsnämnden beviljade vid 1989 års taxering envar av makarna Frank S. och Eva-Lotte S. uppskov med beskattning av realisationsvinst som uppkommit vid försäljning av fastigheten Karten 1:10 i Västra Tunhem, Vänersborg. - På talan av skattemyndigheten undanröjdeLänsrätten i Älvsborgs län (1991-03-15, ordf. Norgren) taxeringsnämndens beslut om uppskov med motiveringen att makarna inte uppfyllde det i 3 § första stycket lagen (1978:970) om uppskov med beskattning av realisationsvinst uppställda villkoret om minst tre års bosättning på den avyttrade fastigheten. Samtidigt medgav länsrätten att realisationsvinsten vid beräkning av statlig inkomstskatt behandlades som ackumulerad inkomst. - I överklagande yrkade makarna S. att uppskov skulle beviljas. - Kammarrätten i Göteborg (1992-03-23, Rosen, Bodin, Ocklind) ändrade inte länsrättens dom. - Makarna S. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1996-03-22, Björne, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringen har enligt beslut den 19 september 1991 (Dnr 2284-91) medgivit Frank S. och Eva-Lotte S. dispens från det krav på bosättning som gäller för erhållande av uppskov med beskattning av realisationsvinst enligt 3 § första stycket lagen (1978:970) om uppskov med beskattning av realisationsvinst. Med hänsyn härtill och då övriga förutsättningar för erhållande av uppskov får anses uppfyllda skall Frank S:s och Eva-Lotte S:s talan bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten medger Frank S. och Eva-Lotte S. uppskov med beskattning av den realisationsvinst som uppkommit vid försäljning av fastigheten Karten 1:10 i Vänersborgs kommun. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens domar samt fastställer de av taxeringsnämnden åsatta taxeringarna. (fd II 1996-02-21, Hedin)

*REGI

*INST