RÅ 1996 not 76

Ansökan om rättsprövning avvisad (sökanden ej part hos regeringen)

Not 76. Ansökan av Sven A. m.fl. om rättsprövning av ett beslut om tillstånd till verksamhet vid en flygplats i Melleruds torp, Karlstads kommun. -Regeringsrätten (1996-04-03, Wahlgren, Dahlman, Berglöf, Sjöberg, Nordborg): Sökandena har inte överklagat Koncessionsnämndens för miljöskydd beslut till regeringen och har således inte varit parter i ärendet där. Deras begäran om rättsprövning kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 1996-03-20, Grip)

*REGI

*INST