RÅ 1996 not 77

Uppdrag till Sjöfartsverket avseende övertäckning av passagerarfärjan M/S Estonia kunde ej prövas (avvisning)

Not 77. Ansökan av Gunnar B. om rättsprövning. - Sedan regeringen den 15 december 1994 beslutat att passagerarfärjan M/S Estonia skulle täckas över beslutade regeringen (Kommunikationsdepartementet) den 2 mars 1995 att åt Sjöfartsverket att upphandla och låta genomföra en övertäckning av fartyget med en skalkonstruktion av betong. - I ansökningen yrkade Gunnar B. att regeringens beslut den 2 mars 1995 skulle undanröjas. Han hävdade att beslutet fattats utan hänsynstagande till de anhöriga och i strid med det stora flertalet anhörigas önskemål. -Regeringsrätten (1996-04-03, Palm, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Förutsättningarna för rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut är inte uppfyllda i förevarande fall. - Gunnar B:s framställning kan anses innefatta en ansökan om resning. Han har emellertid inte visat att det föreligger något sådant förhållande som enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan utgöra grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar framställningen till den del den innefattar ett överklagande eller en ansökan om rättsprövning och avslår densamma till den del den innefattar en ansökan om resning. (fd II 1996-03-21, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST