RÅ 1997 not 107

Bygglov för byggnad inom område med särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (avslag)

Byggnadsnämnden

Not 107. Ansökan av Elisabet B. om rättsprövning i ärende ang. överklagande i fråga om bygglov. - Byggnadsnämnden i Säffle kommun beslutade den 31 oktober 1995 att avslå en ansökan om bygglov för ett redan uppfört mindre fritidshus på Ny-Grorud 1:32 i kommunen. Byggnadsnämnden beslutade vidare att med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10) förelägga Elisabet B. att vid vite om 25 000 kr senast den 1 juli 1996 ha borttagit den utan lov uppförda byggnaden. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Värmlands län den 26 mars 1996 att avslå överklagandet. Elisabet B. överklagade länsstyrelsens beslut hos Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten överlämnade genom beslut den 12 juni 1996 ärendet med eget yttrande till regeringen för prövning. Kammarrätten anförde därvid bl.a. att vitesföreläggandet var lagligen grundat men att tiden före dess fullgörande borde förlängas. Elisabet B. inkom därefter med en skrivelse. Hon framhöll särskilt att fastigheten avstyckades 1940 för bostadsändamål och att markanvändningen fastställdes före lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL, att det på båda sidor om hennes fastighet fanns fritidshus utmed strandlinjen på ett avstånd av ca 150 m, att stranden inte var lämplig för bad eller angöring av båt, att hon trodde att en "friggebod" var bygglovsbefriad samt att byggnaden behövdes för att hon ska kunna använda sin egendom. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1996-10-10): Regeringen konstaterar att byggnaden är belägen inom område med särskilda hushållningsbestämmelser enligt bl.a. 3 kap. 2 § NRL där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Vid en avvägning mellan berörda allmänna och enskilda intressen finner regeringen att det inte framkommit skäl att medge tillstånd till det aktuella byggnadsföretaget. Vad Elisabet B. framfört utgör inte skäl till annan bedömning. Vad gäller föreläggandet konstaterar regeringen att kammarrätten funnit att byggnadsnämnden haft fog för föreläggandet att ta bort byggnaden. Länsstyrelsens beslut bör därför inte ändras på annat sätt än att den tid före vilken föreläggandet skall ha efterkommits bestäms till den 1 juli 1997. - Elisabet B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för ansökningen anförde hon bl.a. följande. Regeringsbeslutet strider mot Europakonventionens proportionalitetsprincip då det inte föreligger en rimlig balans mellan det allmännas vinst och den enskildes förlust till följd av beslutet. I föreliggande fall hindrar inte den uppförda byggnaden allemansrättens utövande i någon nämnvärd grad, vilket inte heller hävdats av de myndigheter som prövat bygglovet. I den mån hinder ändå skulle bedömas uppkomma måste det anses att det intresse som kan skadas är av ringa betydenhet i förhållande till markägarens intresse av att kunna utnyttja sin fastighet. - Regeringsrätten (1997-06-03, Björne, Wadell, Sjöberg, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten, på talan av en enskild part i ett förvaltningsärende som omfattas av lagen och som avgjorts av regeringen, pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna. Om Regeringsrätten därvid finner att så är fallet och det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet, skall Regeringsrätten enligt 5 § samma lag upphäva beslutet. I annat fall skall det stå fast. - Handlingarna i målet ger inte vid handen att regeringens beslut på nyss angivet sätt strider mot någon rättsregel i nationell rätt eller i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Rättsprövningen skall därför inte föranleda att regeringens beslut upphävs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1997-04-17, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST