RÅ 1997 not 160

Sökandena ej parter hos Koncessionsnämnden (avvisning) / Ansökan om rättsprövning avvisad eftersom sökandena inte varit parter hos Koncessionsnämnden

Not 160. Ansökan av Vivi-Anne L. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. torvbrytning, m.m. -Regeringen (Miljödepartementet, 1997-01-30) avslog överklagandena av ett av Koncessionsnämnden meddelat beslut ang. torvbrytning. - Vivi-Anne L. m.fl. förklarade sig överklaga regeringens beslut och yrkade att det skulle omprövas. De yrkade också att Regeringsrätten inhiberade beslutet. Göran M. och Anna-Lena S. yrkade vidare återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning. Till stöd för ansökningarna åberopades i huvudsak att sökandena, som ägde fritidsfastigheter i närheten av det område som omfattades av tillståndet till torvbrytning, inte fått kännedom om tillståndet förrän i juli 1997, att nyttan från energipolitisk synpunkt inte övervägde de negativa effekterna av en torvbrytning och att tillräcklig hänsyn inte tagits till naturvårdsintressena. - Regeringsrätten (1997-09-29, Björne, Sjöberg, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut får inte överklagas. Regeringsrätten finner dock att sökandenas yrkande kan behandlas som en ansökan om rättsprövning eller resning. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning av ett beslut i ett förvaltningsärende kan begäras av enskild som varit part i ärendet. Sökandena har inte överklagat Koncessionsnämndens beslut och har således inte varit parter hos regeringen. Deras ansökningar om rättsprövning kan därför redan av detta skäl inte tas upp till prövning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Sökandena har inte visat att de i lagrummet angivna förutsättningarna för resning är uppfyllda. Resning skall därför inte beviljas. - Vid nu angivna förhållanden bör vad sökandena i övrigt har yrkat inte föranleda någon vidare åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna i vad de avser rättsprövning. - Regeringsrätten avslår ansökningarna i vad de avser resning. - Regeringsrätten lämnar vad sökandena i övrigt har yrkat utan vidare åtgärd. (fd I 1997-09-03, Perttu)

*REGI

*INST