RÅ 1997 not 173

Överklagande av Centrumfastigheter i Lund AB ang. inkomsttaxering 1988

Not 173. Överklagande av Centrumfastigheter i Lund AB ang. inkomsttaxering 1988. - Taxeringsnämnden åsatte år 1988 Bengt Donaldson AB, numera Centrumfastigheter i Lund AB, taxeringar enligt avgiven deklaration. - Skattemyndigheten anförde i besvär till länsrätten bl.a. att allmän investeringsfond om 208 000 kr fick anses ha tagits i anspråk i strid mot beslut enligt 4 § lag om allmän investeringsfond. Återföring hade skett i räkenskaperna genom att ianspråktagandet skett mot direkt avdragsgilla kostnader. Enligt 12 § nämnda lag skulle då som skattepliktig intäkt i rörelsen tas upp ett tillägg motsvarande 20 procent av det återförda beloppet eller 41 600 kr. Skattemyndigheten yrkade därför att inkomsten av rörelse skulle höjas med sistnämnda belopp. - Bolaget bestred skattemyndighetens höjningsyrkanden. Bolaget anförde bl.a. "Av uppställningen framgår att vid upprättandet av årsbokslutet aktiverades 640 000 kr på fastigheten S:t Jacob genom att kontot reparation S:t Jacob krediterades med denna summa och tillgångskontot fastigheten S:t Jacob debiterades med motsvarande summa. Därefter debiterades kontot allmän investeringsfond med 208 000 kr och krediterades tillgångskontot fastigheten S:t Jacob med denna summa. Det utgående balansvärdet på aktiveringen blev därigenom 432 000 kr. Därefter debiterades reparationskontot med 208 000 kr och krediterades motsvarande summa i resultaträkningen. Den rätta bokföringen hade varit att ej debitera kostnadskontot reparation S:t Jacob med 208 000 kr utan att i stället debitera resultaträkningen med denna summa. Omföringen av ianspråktagandet av allmän investeringsfond skall således "gå in och ut" i resultaträkningen. Detta upptäcktes av bolagets revisor som krävde att denna bokföringsåtgärd skulle ändras vilket också gjordes varför ett nytt årsbokslut för 1987 inlämnas." - Skattemyndigheten anförde att det nya bokslutet inte bör godtas. -Länsrätten i Malmöhus län (1993-03-23, ordförande Sigander): - - - Allmän investeringsfond. - Länsrätten har denna dag beträffande bolagets taxeringar 1987 funnit att fastigheten S:t Jacob 10 inte kan anses ha ingått i av ägaren driven rörelse och att de på fastigheten nedlagda kostnaderna, därigenom får anses ha nedlagts i inkomstslaget annan fastighet. Länsrätten finner inte skäl ha förebragts för ett annat ståndpunktstagande vid förevarande års taxering. - Skattemyndigheten har beträffande bolagets invändningar bl.a. anfört "i deklarationens huvudblankett har rörelseresultatet enligt årsredovisningen rensats från resultatet av fastighetsförvaltningen (- 1 435 853 kr) alltså inbegripet reparationskostnader på fastigheten S:t Jacob 10 med 1 827 264 kr. Som resultatpåverkan från fastighetsförvaltningen kvarstår därefter endast som bokslutsdisposition en intäktspost om 208 000 kr benämnd ianspråktagen investeringsfond .............. På deklarationsbilagan för fastigheten S:t Jacob 10 har sedan utgåtts från bokfört underskott av fastigheten (1 718 768 kr) varefter underskott av reparationskostnaderna om 1 827 264 kr tillagts och dragits ifrån. Avdrag har sålunda faktiskt medgetts med sistnämnda belopp."Skattemyndighetens påstående och invändningar har inte bemötts av bolaget och vinner stöd av ingivna handlingar. Länsrättens ansluter sig därför härtill och till vad skattemyndigheten i övrigt anfört om det nya bokslutet. Till följd av det anförda bifalles skattemyndighetens yrkande, att som skattepliktigt tillägg skall i rörelsen tas upp ett tillägg motsvarande 20 procent av återfört belopp eller 41 600 kr. - Bolaget överklagade länsrättens dom och anförde följande såvitt avsåg Allmän investeringsfond och Taxeringen. Fastigheten S:t Jacob 10 omfattar kontorshotell om ca 600 kvm. I kontorshotellet finns 27 rum varav ett avsett som vilrum och solarium och ett som konferensrum. Därutöver finns kök för gemensamt bruk. Genom konceptet kontorshotell, dithörande service och med egna investeringar blev intäkten på fastigheten ca 1 miljon kr i stället för ca 500 000 - 600 000 kr som vid normal fastighetsuthyrning. I kontorshotellet finns en anställd. Det är ingen skillnad mellan konventionell hotellverksamhet varvid rum uthyres över natten för sömn och denna kontorshotellverksamhet varvid rum och service uthyres för kortare eller längre tid. Vid konventionell hotellverksamhet torde det inte råda någon tvekan om att rörelse bedrivs. Bolaget har på den egna fastigheten bedrivit rörelse genom kontorshotellet. Med anledning härav har den allmänna investeringsfonden, 208 000 kr, ianspråktagits i inkomstslaget rörelse. I redovisningen görs skillnad på revisionsrörelsen och kontorshotellrörelsen och denna distinktion har kvarhållits vid upprättandet av deklaration då man i enlighet med tidigare använt fastighetsbilagor som alternativ till att redovisa kontorshotellets verksamhet på särskild rörelsebilaga. - Taxeringen. - I bolagets deklaration har reparationskostnaderna av misstag bruttoredovisats. De totala reparationskostnaderna uppgick till 2 259 264 kr, varav 640 000 kr omfördes till fastigheten såsom varande förbättringskostnader. Kvar som reparationskostnader stod 1 619 264 kr. För att öppet i resultaträkningen redovisa både den extra avskrivningen och ianspråktagna investeringsfonden har kontot krediterats och kontot reparationer debiterats med beloppet 208 000 kr. I deklarationen borde reparationerna ha angivits till 1 619 264 kr och den extra avskrivningen mot investeringsfonden angivits under avskrivningar, varvid det klart hade framkommit att investeringsfonden använts till extra avskrivning och att bolaget endast erhållit avdrag för 1 619 264 kr för reparationskostnader. Avdrag har sålunda erhållits med totalt 1 827 264 kr men fördelar sig på reparationer med 1 619 264 kr och en extra avskrivning med 208 000 kr, vilken motsvaras av intäktsposten ianspråktagen investeringsfond om 208 000 kr. - Skattemyndigheten ansåg att kammarrätten skulle avslå överklagandet och anförde bl.a. följande i fråga om Allmän investeringsfond och Taxeringsfrågan. Skattemyndigheten vidhåller att verksamheten utgör inkomst av annan fastighet, varav följer att investeringsfonden tagits i anspråk i denna förvärvskälla. För övrigt hänvisas till vad som anförts i länsrätten. - Om bokföring faktiskt skett på det sätt som framgår av bolagets kontouppställning "Ursprungligt årsbokslut m h t allmän investeringsfond" har saldot på kontot "reparation S:t Jacob" blivit 208 000 kr för högt. Detta beror på den felaktiga debiteringen av reparationskontot med 208 000 kr och motsvarande felaktiga kreditering av resultaträkningen. Denna bokföringsåtgärd har ingen effekt på resultatet, men har medfört att saldot på reparationskontot blivit 1 827 264 kr mot eljest 1 619 264 kr. ("Extra avskrivning" med 208 000 kr synes endast åsyfta minskning av avskrivningsunderlaget, dvs. ianspråktagandet). Det är då riktigt att den höjning som följer av nedsatt avdrag för reparationer endast utgör skillnaden mellan 1 619 264 kr och det reparationsavdrag som skall medges. Å andra sidan måste då den återföring som skall göras därför att investeringsfonden tagits i anspråk i annan fastighet läggas till i deklarationen. Sådant separat tillägg har inte gjorts i skattemyndighetens yrkande till länsrätten respektive i länsrättens dom, eftersom bolagets felaktiga kreditering av resultaträkningen med 208 000 kr ansågs - enligt revisionspromemorian - motsvara en återföring. Enligt bolagets kontouppställning har emellertid denna bokföringsåtgärd inte haft någon resultatpåverkande effekt eftersom den motsvaras av en debitering av reparationskontot. Sammanfattningsvis innebär detta, att oavsett om man utgår från bolagets kontouppställning eller från revisions promemorian blir taxeringsresultatet detsamma. Vad bolaget anfört om fel i redovisningen utgör således inte grund för nedsättning av den taxering länsrätten beslutat. - Kammarrätten i Göteborg (1995-05-16, Nordbeck, Brydolf, Jannesson): Allmän investeringsfond. - Kammarrätten har denna dag i mål 3454-1993, såvitt avser bolagets taxeringar 1987, funnit att de på fastigheten St. Jacob 10 nedlagda kostnaderna varit hänförliga till inkomstslaget rörelse. Skäl att frångå denna bedömning för taxeringsåret 1988 har inte framkommit. Överklagandet skall därför bifallas i denna del och påfört särskilt tillägg om 20 procent av det återförda beloppet eller 41 600 kr skall därmed undanröjas. - Taxeringen. - Vad gäller frågan om taxering medför inte vad bolaget anfört om fel i redovisningen att grund för nedsättning av taxeringen föreligger. Överklagandet skall därför avslås i denna del. - Bolaget yrkade i Regeringsrätten att taxeringen skulle sättas ned med visst belopp avseende kostnader för reparationer och med 208 000 kr avseende extra avskrivning motsvarande återförd investeringsfond. - Regeringsrätten beslutade den 12 februari 1997 att meddela prövningstillstånd endast såvitt avsåg frågan om behandlingen av det från den allmänna investeringsfonden ianspråktagna beloppet. - Bolaget anförde till stöd för sin talan i fråga om extra avskrivning att kammarrätten funnit att de nedlagda kostnaderna var hänförliga till inkomstslaget rörelse och att därför, utöver kammarrättens åtgärd att undanröja det särskilda tillägget, taxeringen skulle sättas ned med avskrivning motsvarande återförd investeringsfond. - Riksskatteverket tillstyrkte att taxeringen skulle sättas ned med 208 000 kr. - Regeringsrätten (1997-10-09, Brink, Sjöberg, Lindstam, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner i likhet med kammarrätten att fastigheten S:t Jakob 10 ingått i förvärvskälla inom inkomstslaget rörelse. Vidare framgår av handlingarna i målet att bolaget är berättigat till den yrkade nedsättningen av taxeringen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och bestämmer Centrumfastigheter i Lund AB:s taxering 1988 till statlig inkomstskatt till följande belopp (här uteslutet). (fd II 1997-09-17, Rundquist)

*REGI

*INST