RÅ 1997 not 177

Ansökan om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av beslut i ärende om visst bidrag avvisat, eftersom rättsprövning inte kunde komma i fråga / Övriga frågor- ansökan om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av beslut i ärende om visst bidrag avvisat, eftersom rättsprövning inte kunde komma i fråga

Not 177. Ansökan av Siv N. om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning. - Regeringen (Inrikesdepartementet) beslöt den 19 september 1996 och den 24 oktober 1996, In 96/891/BO och In 96/2098/BO att avvisa Siv N:s överklagande av beslut av styrelsen för Fonden för fukt- och mögelskador i ärende om stöd. - Siv N. ansökte om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning. Till stöd för sin talan åberopade hon att hon inte upplysts om möjligheten att ansöka om rättsprövning. -Regeringsrätten (1997-10-15,Brink, Werner, Sjöberg, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - De föreskrifter som anges i dessa lagrum är dels civilrättsliga föreskrifter, dels vad man brukar kalla betungande offentligrättsliga föreskrifter. Bestämmelserna om bidrag eller ersättning för avhjälpande av fukt- och mögelskador i en- och tvåbostadshus utgör en för enskilda gynnande reglering. De utgör inte civilrättsliga föreskrifter och innefattar inte sådana åligganden eller ingrepp som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Då ärendena i sak således inte avser sådant förhållande som anges i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen finner Regeringsrätten att rättsprövning inte kan komma ifråga. På grund härav skall Siv N:s ansökan om återställande av försutten tid inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Siv N:s ansökan. (fd II 1997-10-01, Perttu)

*REGI

*INST