RÅ 1997 not 185

Överklagande ansågs inkommet i rätt tid (kammarrättens avvisningsbeslut upphävt)

Not 185. Överklagande av AB Snickerikontakt ang. avvisande av talan. - Bolaget överklagade en av Kammarrätten i Stockholm den 21 februari 1996 meddelad dom i ett mål angående efterbeskattning till mervärdesskatt. - Kammarrätten avvisade överklagandet såsom för sent inkommet. - Bolaget överklagade avvisningsbeslutet. -Regeringsrätten (1997-10-20, Werner, Lindstam, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrättens dom den 21 februari 1996 har delgivits bolaget den 26 februari 1996. Bolagets överklagande skulle därför komma in senast den 26 april 1996. Enligt kammarrättens stämpel på handlingen med överklagandet har detta kommit in till kammarrätten den 2 maj 1996 och alltså kommit in för sent. Ett brev, till vilket överklagandet fogats, har dock, enligt kammarrättens stämpel, kommit in till kammarrätten den 25 april 1996, dvs. i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas. Till följd därav skall bolagets överklagande handläggas av Regeringsrätten som inkommet i rätt tid. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 1997-09-30, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST