RÅ 1997 not 197

Fråga om en person som flyttat till Norge skulle, vid tillämpning av reglerna om skattskyldighet i kommunalskattelagen, anses fortfarande bosatt i Sverige på grund av väsentlig anknytning (förhandsbesked, inkomstskatt)

Not 197. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Gerhard L. frågade i en ansökan om förhandsbesked om han efter utflyttning till Norge skulle anses alltjämt bosatt i Sverige på grund av väsentlig anknytning. -Skatterättsnämnden (1997-03-26, Ersson; Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Under de i ärendet angivna förutsättningarna skall sökanden efter flyttningen till Norge vid tillämpning av reglerna om skattskyldighet i kommunalskattelagen (1928:370), KL, och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte längre anses bosatt i Sverige. - Motivering. Enligt punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 53 § KL skall den som tidigare haft sitt egentliga bo och hemvist i Sverige anses bosatt här om han har väsentlig anknytning hit. Vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger skall bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, den tidrymd under vilken han tidigare haft sitt egentliga bo och hemvist i Sverige och om han har en bostad i Sverige inrättad för åretruntbruk. - Sökanden har varit bosatt i Sverige under många år. Han och hans hustru har en bostadsfastighet i Danderyd som skall avyttras i samband med utflyttningen. Efter flyttningen kommer sökanden att ha anknytning till Sverige främst på grund av att hans hustru skall förvärva en annan villafastighet i Danderyd. Vid tillämpning av reglerna i punkt 1 av anvisningarna till 53 § KL får denna fastighet anses utgöra en stark anknytningsfaktor. - Med hänsyn till att sökanden är norsk medborgare, att sökanden och hans hustru förvärvat en ny familjebostad i Norge där de ämnar bosätta sig, att sökanden inte kommer att ha kvar några ekonomiska engagemang i Sverige och att den nyförvärvade fastigheten i Danderyd skall disponeras som fritidshus under en begränsad tid varje år finner nämnden vid en samlad bedömning att innehavet av denna fastighet inte kan tillmätas sådan betydelse att sökanden efter utflyttningen skall anses bosatt här. Frågan om hemvist enligt dubbelbeskattningsavtalet förfaller därmed. - I överklagande yrkade Riksskatteverket att Gerhard L. skulle anses fortfarande bosatt i Sverige efter utflyttningen till Norge. - Regeringsrätten (1997-10-31, Tottie, Swartling, Holstad, Sandström, Eliason) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens beslut. (fd I 1997-09-30, Karlsson)

*REGI

*INST