RÅ 1997 not 20

Umgängesberättigad som inte var fader till barnet ansågs inte behörig att föra talan om utdömande av vite enligt föräldrabalken

Not 20. Överklagande av Bertil H. ang. utdömande av vite. - Bertil H. ingick i augusti 1983 äktenskap med Margaretha Z. I juni 1984 födde Margaretha Z. sonen Peter. Bertil H. och Margaretha Z. separerade i september 1984. Margaretha Z. erhöll vårdnaden om Peter. Den 3 december 1992 fastställde Huddinge tingsrätt i dom att Bertil H. inte var far till Peter. Socialnämnden ansökte därefter hos tingsrätten att Bertil H. med stöd av 6 kap. 15 § tredje stycket föräldrabalken skulle tillerkännas rätt till umgänge med Peter. Huddinge tingsrätt biföll i huvudsak ansökningen enligt dom den 20 april. Genom domen förelades Margaretha Z. att vid i domen angivna umgängestillfällen lämna Peter till Bertil H. vid vite av 5 000 kr för varje tillfälle. Domen, som i dessa delar gällde omedelbart, överklagades av Margaretha Z. - På talan av Bertil H. har Länsrätten i Stockholms län därefter meddelat två domar, den 4 juli 1994 i mål nr Ö 8023-94 och den 7 oktober 1994 i mål nr Ö 12893-94. I den första domen, som inte överklagades, upprepade länsrätten tingsrättens vitesföreläggande samtidigt som umgängestiderna justerades. Den andra domen gällde utdömande av vite. Länsrätten fann att Bertil H. i och för sig var taleberättigad men att det förelåg sådana brister i länsrättens föreläggande enligt den första domen att ifrågavarande viten inte kunde dömas ut. Sedan Bertil H. överklagat den sistnämnda domen fannKammarrätten i Stockholm (1994-11-28, Anclow, Schéle, Åhammar) att Bertil H. inte var part i mål om verkställighet av allmän domstols dom och utdömande av vite enligt föräldrabalken och att länsrätten inte borde ha prövat Bertil H:s ansökan. Kammarrätten undanröjde därför den andra länsrättsdomen. - Hos Regeringsrätten överklagade Bertil H. kammarrättens beslut och yrkade att hans talan skulle prövas i sak. - Margaretha Z. bestred bifall till överklagandet. Hon hänvisade till att Svea hovrätt enligt dom den 31 maj 1995 ändrat tingsrättens dom och ogillat socialnämndens yrkande om umgängesrätt för Bertil H. - Regeringsrätten (1997-01-30, Werner, Swartling, Holstad, Nordborg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Förevarande mål får anses gälla utdömande av viten som redan tingsrätten förelagt Margaretha Z. Av regleringen i 6 kap. 15 § tredje stycket och 6 kap. 21 § tredje stycketföräldrabalken följer att i fall av det aktuella slaget den umgängesberättigade inte har rätt att föra sådan talan. Kammarrätten har således haft fog för att undanröja länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut som kammarrättens beslut innehåller. (fd I 1996-11-28, Larsson)

*REGI

*INST