RÅ 1997 not 203

Överklagande av Claes I. ang. inkomsttaxering 1990. -Länsrätten i Stockholms län (1992-12-22, ordf. Sjöström) vägrade vid 1990 års taxering Claes I. avdrag för realisationsförlust till följd av försäljning av fastigheten Kejsarnäs 2:83. Länsrätten fann därvid, med tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt att beräkningen av förlusten skulle ske som om fastigheten sålts direkt till Claes I:s barn och ej - såsom skett - till ett av barnen ägt handelsbolag (jfr RÅ 1990 ref. 22)

Not 203. Överklagande av Claes I. ang. inkomsttaxering 1990. -Länsrätten i Stockholms län (1992-12-22, ordf. Sjöström) vägrade vid 1990 års taxering Claes I. avdrag för realisationsförlust till följd av försäljning av fastigheten Kejsarnäs 2:83. Länsrätten fann därvid, med tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt att beräkningen av förlusten skulle ske som om fastigheten sålts direkt till Claes I:s barn och ej - såsom skett - till ett av barnen ägt handelsbolag (jfr RÅ 1990 ref. 22). - Claes I. överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (1994-06-01, Schering, Avellan-Hultman, Gustafson): Kammarrätten finner i likhet med länsrätten att lagen mot skatteflykt är tillämplig på det aktuella förfarandet. - Enligt 3 § ovannämnda lag skall då förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet - bortsett från skatteförmånen - framstår som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet taxeringen i stället ske som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Kammarrätten finner att det valda tillvägagångssättet, att sälja fastigheten till ett av barnen ägt bolag, framstår som en omväg i förhållande till en försäljning direkt till barnen, vilket hade varit det närmast till hands liggande förfarandet. Därför skall taxering ske som om Claes I. i stället valt att sälja fastigheten till barnen, det vill säga i enlighet med bestämmelsen i 36 § anvisningspunkt 4 fjärde stycket kommunalskattelagen i aktuell lydelse. Detta innebär att avdrag för realisationsförlust får göras endast i den mån fastighetens marknadspris vid avyttringen visas understiga de omkostnader för vilka avdrag medges vid beräkning av realisationsförlusten. Det är i målet ostridigt att marknadspriset vid avyttringen uppgick till 1 000 000 kr. Skäl att frångå denna beräkning föreligger inte. De totala omkostnaderna inklusive kostnader för inköp och lagfart torde därför med ledning av den förteckning som vidfogats deklarationen kunna beräknas till 2 104 773 kr. Marknadspriset understiger således omkostnaderna med 1 104 773 kr. Avdrag för realisationsförlust skall medges med (345 000 ./. 1 104 773 =) 759 773 kr. - Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och bestämmer, med ändring av länsrättens dom, taxeringarna till följande belopp (beloppen här utelämnade). - Claes I. fullföljde sin talan och yrkade i första hand att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens och länsrättens domar samt fastställa taxeringarna i enlighet med hans självdeklaration. Härvid borde intäkten vid försäljningen av Kejsarnäs 2:83 beräknas till 345 000 kr, anskaffningskostnaden till 2 104 773 kr och realisationsförlusten till (2 104 773 - 345 000 =) 1 759 773 kr. I andra hand yrkade han att avdraget för realisationsförlust bestämdes till 1 104 773 kr motsvarande skillnaden mellan anskaffningskostnaden 2 104 773 kr och ett marknadsvärde av 1 000 000 kr. Kammarrättens åtgärd att minska förlustbeloppet 1 104 773 kr med köpeskillingen 345 000 kr måste enligt Claes I. bero på grovt förbiseende eller misstag. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till andrahandsyrkandet. - Regeringsrätten (1997-11-04, Björne, Tottie, Sjöberg, Swartling, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte anledning att meddela prövningstillstånd annat än för Claes I:s i andra hand förda talan avseende beräkning av avdraget för realisationsförlust. - Beträffande denna beräkning är ostridigt att marknadsvärdet för fastigheten vid avyttringen utgjorde 1 000 000 kr och att omkostnaderna uppgick till 2 104 773 kr. Claes I. är mot bakgrund härav berättigad att erhålla avdrag för realisationsförlust med (2 104 773 - 1 000 000 =) 1 104 773 kr. Kammarrättens åtgärd att reducera detta belopp med köpeskillingen 345 000 kr är felaktig.-Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd såvitt gäller Claes I:s i andra hand förda talan avseende beräkning av avdraget för realisationsförlust. I övrigt står kammarrättens avgörande fast. - Regeringsrätten bifaller överklagandet såvitt prövningstillstånd har meddelats och bestämmer, med ändring av kammarrättens dom, taxeringarna till följande belopp (beloppen har utelämnade). (fd I 1997-10-14, Schön-Engqvist). - (Anm. Regeringsråden Tottie och Sjöberg deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd).

*REGI

*INST