RÅ 1997 not 205

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet

Länsrätten i Jämtlands län

Not 205. Överklagande av Maxi Music Restaurang AB ang. socialavgifter. - Skattemyndigheten i Jämtlands län beslutade den 2 april 1993 och den 5 maj 1993 att underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter för Maxi Music Restaurang AB (bolaget) 1992 skulle höjas med sammanlagt 210 688 kr, motsvarande ekonomiskt skadestånd som bolaget förpliktats utge till två tidigare anställda med anledning av att deras anställningar hos bolaget upphört. Bolaget överklagade skattemyndighetens beslut till Länsrätten i Jämtlands län, som enligt dom den 18 januari 1994 biföll bolagets överklagande på så sätt att höjningen av underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter begränsadestill 45 000 kr. Med bifall till skattemyndighetens överklagande fastställde Kammarrätten i Sundsvall i dom den 5 september 1995 skattemyndighetens beslut.-Hos Regeringsrätten yrkade bolaget i första hand att ingen del av det ekonomiska skadeståndet skulle ingå i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter och i andra hand att länsrättens dom skulle fastställas. - Regeringsrätten (1997-11-05, Brink, Werner, Lindstam, Rundqvist, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om ett aktiebolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är bolaget enligt 13 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385) upplöst när konkursen avslutas. Såvitt framgår av utredningen har bolaget varit försatt i konkurs som avslutats den 30 januari 1996 utan överskott. Bolaget har i enlighet därmed upplösts sistnämnda dag. - Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och därmed partshabilitet (RÅ84 1:87). Från denna regel har i rättspraxis gjorts vissa undantag. Någon omständighet på grund varav undantag från huvudregeln bör göras i förevarande mål föreligger inte. Överklagandet kan därför inte upptas till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1997-10-14, Hartzell)

*REGI

*INST