RÅ 1997 not 218

Beslut om ersättning från staten ansågs inte innebära myndighetsutövning (avvisning)

Not 218. Ansökan av Eije L. om rättsprövning av beslut ang. framställning om ersättning från staten. -Regeringen (Justitiedepartementet) beslutade den 8 februari 1996 i två beslut att på grundval av ett förslag från Justitiekanslern tillerkänna Eije L. ersättning från staten med anledning av ett fastighetsförvärv med 150 000 kr. - I skrivelser som kom in till Regeringsrätten den 22 maj och den 7 oktober 1997 ansökte Eije L. om rättsprövning av regeringens beslut. Han anförde bl.a. följande. Tiden för att komma in med en ansökan om rättsprövning bör räknas fr.o.m. den dag då han fick vetskap om att möjligheten till rättsprövning fanns. Justitiedepartementets tjänstemän har inte gett honom tillfälle att yttra sig innan beslut togs och de har därmed inte följt bestämmelserna i 7 kap. 2 § regeringsformen. Det bör prövas om den fastighetsvärdering som ligger till grund för ersättningsbeslutet har utförts på ett korrekt sätt och om den kan ligga till grund för ett förslag till skadestånd.-Regeringsrätten (1997-11-20, Holstad, Sandström, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde. De klandrade besluten innebär inte någon myndighetsutövning och kan därför inte göras till föremål för rättsprövning. Redan av detta skäl skall ansökningarna om rättsprövning avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om rättsprövning. (fd I 1997-11-20, Hammarberg)

*REGI

*INST