RÅ 1997 not 266

Överklagande av Staffan M. (tidigare N.) ang. avvisande av talan. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 9 september 1997 att avvisa Staffan M:s överklagande av kammarrättens domar den 22 maj 1997 i mål nr 7525--7528-1993. Kammarrätten har i beslutet angett bl.a. följande. Delgivning av kammarrättens domar har skett med Staffan M:s befullmäktigade ombud, jur. kand. Bengt A. Eriksson. Delgivningskvitto från honom inkom till kammarrätten den 29 maj 1997. Överklagandet kom in först den 5 augusti 1997 och således för sent.-Staffan M. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Han anförde bl.a. att han inte haft någon kontakt med Bengt A. Eriksson sedan 1994 och att fullmakten skulle anses återkallad eftersom den utfärdats före Staffan M:s namnbyte

Not. 266. Överklagande av Staffan M. (tidigare N.) ang. avvisande av talan. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 9 september 1997 att avvisa Staffan M:s överklagande av kammarrättens domar den 22 maj 1997 i mål nr 7525--7528-1993. Kammarrätten har i beslutet angett bl.a. följande. Delgivning av kammarrättens domar har skett med Staffan M:s befullmäktigade ombud, jur. kand. Bengt A. Eriksson. Delgivningskvitto från honom inkom till kammarrätten den 29 maj 1997. Överklagandet kom in först den 5 augusti 1997 och således för sent.-Staffan M. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Han anförde bl.a. att han inte haft någon kontakt med Bengt A. Eriksson sedan 1994 och att fullmakten skulle anses återkallad eftersom den utfärdats före Staffan M:s namnbyte. - Regeringsrätten (1997-12-30, Swartling, Rundqvist, Eliason): Det förhållandet att fullmakten för Bengt A. Eriksson enligt Staffan M. skall anses återkallad har, såvitt framgår av handlingarna i målet, inte bragts till kammarrättens kännedom. Intill så skett är återkallelsen inte gällande mot kammarrätten. Som kammarrätten funnit har därmed överklagandet av kammarrättens domar kommit in för sent. Det finns därför inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1997-12-11, H. Lundgren)

*REGI

*INST