RÅ 1997 not 27

Överklagande av Lisbeth M. och Greger M. ang. avvisande av talan. -Kammarrätten i Stockholm (1996-03-08) avvisade Lisbeth M:s och Greger M:s talan mot kammarrättens i Stockholm dom den 11 januari 1996 i mål nr 9632-1995. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagande kommit in för sent

Not 27. Överklagande av Lisbeth M. och Greger M. ang. avvisande av talan. -Kammarrätten i Stockholm (1996-03-08) avvisade Lisbeth M:s och Greger M:s talan mot kammarrättens i Stockholm dom den 11 januari 1996 i mål nr 9632-1995. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagande kommit in för sent. - Lisbeth M. och Greger M. yrkade att kammarrättens beslut skulle undanröjas och anförde att de inte fick del av kammarrättens dom förrän den 5 februari 1996 då Greger M. återkommit från en utlandsresa den 21 januari 1996. - Regeringsrätten (1997-02-05, Werner, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har tillämpat förenklad delgivning i enlighet med bestämmelserna i 3 a § delgivningslagen. Enligt nämnda bestämmelse får delgivning med den som är part ske genom att myndighet sänder handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts. Enligt 19 § tredje stycket samma lag skall delgivning anses ha skett enligt 3 a § när två veckor har förflutit från det att meddelandet skickats med post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress. Av handlingarna i målet framgår inte annat än att sådant meddelande skickades ut den 17 januari 1996 till klagandenas senast kända adress. Delgivning av kammarrättens dom skall således anses ha skett den 31 januari. Enligt den till kammarrättens dom lämnade besvärshänvisningen skulle överklagandet till Regeringsrätten ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från det att klaganden fick del av kammarrättens dom. Överklagandet skulle således ha kommit in senast den 21 februari 1996 men kom in först den 26 februari 1996 och alltså för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1997-01-28, Fredriksson)

*REGI

*INST