RÅ 1997 not 59

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Hyresgästers rätt att överklaga detaljplanebeslut (avslag)

Not 59. Ansökan av Johanna E. och Mikael S. om rättsprövning. - Genom beslut den 13 november 1995 antog kommunfullmäktige i Stockholms kommun en detaljplan för Norra länken, delen Värtan. Beslutet överklagades av bl.a. Johanna E. och Mikael S. till Länsstyrelsen i Stockholms län, som i beslut den 13 mars 1996 avvisade deras överklaganden eftersom de bodde på sådant avstånd från planområdet att de inte på grund härav eller i övrigt kunde anses vara berörda av beslutet på sådant sätt att de hade rätt att överklaga.Regeringen (Inrikesdepartementet, 1996-10-24) fann inte skäl att ändra länsstyrelsens avvisningsbeslut. - Johanna E. och Mikael S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. - Regeringsrätten (1997-03-25, Björne, Sjöberg, Holstad, Nordborg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part skall pröva om avgörandet i ett ärende av förevarande slag strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Om Regeringsrätten vid en prövning finner att så är fallet och det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet, skall Regeringsrätten enligt 5 § samma lag upphäva beslutet. I annat fall skall beslutet stå fast. - Johanna E. och Mikael S. har fört talan hos regeringen men ansetts sakna rätt att överklaga kommunens planbeslut varför deras talan avvisats. Regeringsrätten finner att det inte klart framgår att regeringens beslut att inte ändra länsstyrelsens avvisningsbeslut strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut i nu berörd del skall stå fast. (fd I 1997-03-18, Sandbäck)

*REGI

*INST