RÅ 1997 not 9

S.k. servicehus ansågs inte utgöra skattefri specialbyggnad / Extraordinära besvär (fastighetstaxering, s.k. servicehus ansågs inte utgöra skattefri specialbyggnad, avslag)

Not 9. Besvär i särskild ordning av AB Familjebostäder ang. allmän fastighetstaxering 1988. - Vederbörande fastighetstaxeringsnämnd taxerade vid 1988 års allmänna fastighetstaxering de av AB Familjebostäder ( bolaget) med tomträtt innehavda fastigheterna Hamnvakten 7 och Prästgårdshagen 2 i Stockholms kommun såsom hyreshusenheter och åsatte dem ett taxeringsvärde på 59 200 000 kr respektive 44 400 000 kr. Nämnden ansåg härvid att byggnaderna huvudsakligen användes för bostadsändamål. Bolaget överklagade de åsatta taxeringarna och anförde bl.a. följande. Fastigheterna användes som s.k. servicehus. Husen innehöll, förutom lägenheter för äldre, en eller två s.k. omvårdnadsavdelningar om 24 sängplatser vardera. Om dessa avdelningar skulle ha lagts i separata byggnader skulle de ha klassats som skattefria specialbyggnader. Bolaget yrkade nedsättning av taxeringsvärdena för de delar som avsåg vårdavdelningarna. Länsrätten i Stockholms län biföll inte överklagandena enligt domar den 20 april 1990. Enligt domar den 22 februari 1991 lämnade Kammarrätten i Stockholm bolagets besvär utan bifall. Domarna vann laga kraft. - I en skrivelse till Skattemyndigheten i Stockholm begärde bolaget rättelse av fastighetstaxeringarna. Bolaget yrkade att fastigheterna skulle taxeras som skattefria vårdbyggnader. Bolaget gjorde härvid gällande att byggnaderna på fastigheterna primärt och till övervägande del användes och var inrättade för specialändamål (vårdbyggnader). Skrivelsen överlämnades till Regeringsrätten såsom besvär i särskild ordning. - Riksskatteverket hemställde att besvären inte skulle tas upp till prövning. Vidare bestred Riksskatteverket att byggnaderna på fastigheterna borde indelas som vårdbyggnader. -Regeringsrätten (1997-01-17, Björne, Werner, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets talan kan tas upp till prövning i sak endast om förutsättningar för besvär i särskild ordning enligt 23 kap.fastighetstaxeringslagen är uppfyllda. Härvid är främst 2 § 3 av intresse. Enligt detta lagrum föreligger rätt till besvär i särskild ordning om fastighet har upptagits såsom skattepliktig fastän den är undantagen från skatteplikt. - Av utredningen framgår att byggnaderna inrymmer både bostäder och lokaler för omvårdnadsavdelningar. Härutöver finns lokaler för matsal med storkök samt samlingsrum, hobbyrum, gymnastiksal m.m. Dessa utrymmen får enligt Regeringsrättens bedömning anses hänförliga till såväl bostadslägenheterna som omvårdnadsavdelningarna. Bolaget har inte gjort sannolikt att omvårdnadsavdelningarna med därtill hörande del av övriga utrymmen utgör den övervägande delen av byggnaderna. - På grund härav och då inte heller annan grund föreligger för indelning av byggnaderna som specialbyggnad kan bolagets talan inte bifallas. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar inte upp besvären till prövning. (fd I 1996-12-17, Gustafson). (Anm. Med samma utgång och motivering avgjordes samma dag ett annat mål, dnr 5410-1993, rörande AB Familjebostäders servicehus.

*REGI

*INST