RÅ 1997 not 90

Fråga om rätt till bistånd förfallen, eftersom sökanden avlidit efter kammarrättens avgörande

Not 90. Överklagande av dödsboet efter Lennart S. ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620). -Socialnämnden i Sigtuna kommun (1996-02-05) avslog en ansökan om bistånd från Lennart S. i vad den avsåg kostnader för hyra av ladugård. Lennart S. överklagade beslutet men Länsrätten i Stockholms län (1996-06-13) avslog överklagandet. Sedan Lennart S. fullföljt sin talan beslöt Kammarrätten i Stockholm (1996-11-22) att inte meddela prövningstillstånd. - Enligt uppgift från folkbokföringsregistret avled Lennart S. någon gång under tiden den 30 november - den 5 december 1996. - Dödsboet överklagade kammarrättens beslut. - Regeringsrätten (1997-05-15, Brink, Werner, von Bahr, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan om Lennart S. enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) var berättigad till ytterligare bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt förföll i och med att han avled. Något från Lennart S. härlett anspråk på bistånd tillkommer följaktligen inte dödsboet efter honom. Dödsboets överklagande skall därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1997-04-16, Holmstedt)

*REGI

*INST