RÅ 1997 not 95

Förutsättningar för att lämna förhandsbesked beträffande stiftelses inkomsttaxering förelåg inte längre sedan stiftelsen upplösts

Not 95. Överklagande av Stiftelsen X. av förhandsbesked ang. inkomstskatt. -Skatterättsnämnden (1966-01-30, Sandström, Nordling, Wingren, Colvér, Johansson, Melz, Nord, Virin) meddelade förhandsbesked angående möjligheterna för stiftelsen - som var ett allmännyttigt bostadsföretag - att göra avdrag vid inkomsttaxeringen för belopp som i enlighet med ingångna avtal skulle reserveras för framtida s.k. hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Beskedet avsåg taxeringsåren 1996 och 1997. - Stiftelsen överklagade förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (1997-05-16, Brink, Tottie, Werner, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av stiftelsens årsredovisningar 1993-1995 framgår att någon avsättning för kostnader för det i målet aktuella lägenhetsunderhållet inte gjorts i stiftelsens bokslut. Av 1995 års årsredovisning framgår dessutom att stiftelsens verksamhet med tillgångar och skulder överlåtits till Y AB med tillträdesdag den 1 januari 1996 och att avsikten är att stiftelsen under år 1996 skall upplösas genom permutation. Årsredovisningen för den 1 januari 1996 - den 5 december 1996 visar att permutation skedde den 5 december 1996 och att stiftelsen därmed är upplöst. - Mot bakgrund av nu redovisade förhållanden finner Regeringsrätten att de i 1 § lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor angivna förutsättningarna för att lämna förhandsbesked inte är uppfyllda. Skatterättsnämndens förhandsbesked skall därför undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar stiftelsens talan till den del den prövats av Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten erinrar om föreskriften om återbetalning av avgift i 12 § tredje stycket lagen om förhandsbesked i taxeringsfrågor. (fd II 1997-04-15, H. Lundgren)

*REGI

*INST