RÅ 1998 not 148

Avvisande av talan (kammarrättens dom hade delgetts klagandens ombud som inte låtit klaganden ta del av domen) / Kammarrättens dom hade delgetts klagandens ombud som inte låtit klaganden ta del av domen (överklagandet kom in för sent, avvisning)

Not 148. Överklagande av Christina Ö. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 19 november 1996 dom i mål om disciplinansvar. Domen delgavs Christina Ö:s ombud den 20 november 1996. Kammarrätten avvisade den 20 februari 1997 ett från Christina Ö. den 17 februari 1997 inkommet överklagande med motiveringen att det hade kommit in för sent. - Christina Ö. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och anförde bl.a. följande. Hennes ombud delgav henne aldrig domen. Hon fick del av den först efter två månader. Hon överklagade inom tre veckor från den tidpunkten. Hon ansåg därför att överklagandet hade kommit in i rätt tid. -Regeringsrätten (1998-08-19, Werner, Lindstam, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av lämnad fullmakt framgår att Christina Ö:s ombud varit behörigt att ta emot handlingar med undantag för delgivning av stämning. Hon är således att anse som delgiven den dag ombudet tog del av domen, dvs. den 20 november 1996. Det förhållandet att ombudet inte låtit henne ta del av den föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet har således, såsom kammarrätten funnit, kommit in för sent. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1998-08-11, Berendt)

*REGI

*INST