RÅ 1998 not 150

Ombud hade inte fått underrättelse enligt 11 § första stycket delgivningslagen om att kammarrättens dom delgetts huvudmannen (bifall) / Ombud hade inte fått underrättelse enligt 11 § första stycket delgivningslagen om att kammarrättens dom delgetts huvudmannen (återställande av försutten tid, bifall)

Not 150. Överklagande och ansökan om återställande av försutten tid av Michael F. - Enligt beslut den 7 maj 1996 av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län förpliktades Michael F. att ersätta motpartens rättegångskostnader i mål angående verkställighet enligt 21 kap.föräldrabalken. Michael F. överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg, som den 24 september 1996 lämnade överklagandet utan bifall. Michael F. överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten. Kammarrätten avvisade överklagandet i beslut den 15 november 1996 med motiveringen att överklagandet kommit in för sent. - I Regeringsrätten ansökte Michael F. om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut den 24 september 1996. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. Han hade i kammarrätten företrätts av ombud. Kammarrättens beslut delgavs honom själv den 3 oktober 1996 medan ombudet delgavs beslutet den 7 oktober 1996. I strid med bestämmelserna i 11 § andra stycket delgivningslagen (1970:428) hade ombudet inte erhållit något meddelande om att beslutet även sänts till honom som klagande. -Regeringsrätten (1998-08-20, Werner, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Michael F. har i kammarrätten företrätts av advokaten Johan Cavalli med behörighet bl.a. att mottaga delgivningar. Kammarrättens dom har delgivits Michael F. personligen. Kammarrätten har emellertid, såvitt handlingarna utvisar, inte i enlighet med bestämmelserna i 11 § första stycket delgivningslagen underrättat Johan Cavalli om delgivningen. Underlåtenheten kan ha medfört att Michael F. inte i rätt tid överklagat kammarrättens beslut. Med hänsyn härtill bör den försuttna tiden återställas. Regeringsrätten upptar därför Michael F:s överklagande av Kammarrättens i Göteborg beslut den 24 september 1996 såsom om överklagandet inkommit i rätt tid. Regeringsrätten finner emellertid inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den av Michael F. försuttna tiden för att överklaga Kammarrättens i Göteborg beslut den 24 september 1996. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. (fd I 1998-08-12, M. Larsson)

*REGI

*INST