RÅ 1998 not 187

Sekretess ansågs inte gälla för bilaga som skattskyldig fogat till egen självdeklaration

Not 187. Överklagande av Lars Olof O. ang. rätt att ta del av allmän handling. -Skattemyndigheten i Skaraborgs län (1997-10-06) vägrade att till Lars Olof O. utlämna underlagen för två den 27 augusti 1997 daterade överväganden angående eftertaxering respektive omprövning såvitt avsåg taxeringsåren 1995 och 1996. Lars Olof O. överklagade beslutet. Kammarrätten i Jönköping (1997-11-13, Wahlqvist, Nordling, Gårdmark) biföll till större delen överklagandet. I fråga om ett antal dokument, bl.a. "en uppgift från Föreningsbanken angående obligationsinnehav, försedd med anteckningar, uppenbarligen gjorda å skattemyndigheten" fann kammarrätten dock att de inte kunde lämnas ut. Sedan Lars Olof O. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 2 juni 1998 att meddela prövningstillstånd såvitt gällde frågan om utlämnande av den handling som i kammarrättens dom beskrivits som "uppgift från Föreningsbanken angående obligationsinnehav". Beträffande övriga delar av kammarrättens dom meddelade Regeringsrätten inte prövningstillstånd, varför kammarrättens dom i dessa delar stod fast. - Regeringsrätten (1998-10-07, Brink, Werner, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt vad som framgår av utredningen i målet härrör anteckningarna på handlingen från Föreningsbanken inte från skattemyndigheten utan fanns med på en bilaga som Lars Olof O. bifogat sin till skattemyndigheten ingivna deklaration. Något hinder mot att lämna ut handlingen föreligger därför inte. Lars Olof O:s överklagande i den del som omfattas av Regeringsrättens prövning skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och skattemyndighetens beslut i den del som omfattas av Regeringsrättens prövning och förordnar att handlingen från Föreningsbanken angående obligationsinnehav skall lämnas ut till Lars Olof O. (fd II 1998-09-16, Nilsson)

*REGI

*INST