RÅ 1998 not 188

Ett av tyskt företag etablerat kontor i Sverige ansågs utgöra fast driftställe här (förhandsbesked) / Avtalet med Tyskland (ett av tyskt företag etablerat kontor i Sverige ansågs utgöra fast driftställe här vid tillämpning av avtalet, förhandsbesked)

Not 188. Överklagande av D.A.M Deutsche Angelgeräte Manufaktur Hellmuth Kuntze GmbH & Co. KG av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade sökandebolaget, som avsåg att etablera ett kontor i Sverige,dels om sökandebolagets verksamhet i Sverige innebar att bolaget fick fast driftställe i Sverige enligt 53 § kommunalskattelagen (1928:370), dels, såvida svaret på första frågan var jakande, om sökandebolaget enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland hade fast driftställe i Sverige, dels om svaret på båda frågorna blev annorlunda för det fall att den svenska personalen avlönades med fast lön i stället för till en tredjedel eller en fjärdedel med rörlig lön. - Skatterättsnämnden (1997-09-02, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Oavsett om personalens lön delvis eller helt är fast medför den med ansökningen avsedda verksamheten att Deutsche Angelgeräte Manufaktur, Hellmuth Kuntze GmbH & Co. KG (DAM) får ett fast driftställe i Sverige såväl enligt punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, som enligt dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland (SFS 1992:1193). - Motivering. För att besvara de i ansökningen ställda frågorna har nämnden först att ta ställning till om den tilltänkta verksamheten vid kontoret i Sverige medför att DAM skall anses ha ett fast driftställe enligt de svenska interna reglerna. Om så är fallet återstår att pröva om en tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland leder till ett annat resultat. - Intern rätt. Vad som är ett fast driftställe framgår av punkt 3 av anvisningarna till 53 § i KL. Med fast driftställe för näringsverksamhet avses enligt första stycket "en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs." Enligt anvisningspunktens andra stycke c) innefattar uttrycket fast driftställe särskilt kontor. - Nämnden gör i denna del följande bedömning. - Det tilltänkta kontoret utgör tveklöst en stadigvarande plats för DAM:s affärsverksamhet. Med hänsyn till arten av de arbetsuppgifter som de vid kontoret anställda enligt ansökningen skall utföra, som att "bedriva uppsökande verksamhet hos potentiella kunder", får vidare DAM:s verksamhet delvis anses bedriven från kontoret (jfr p. 7 och 10 i kommentaren till artikel 5 i OECD:s modellavtal). Vid tillämpning av intern rätt skall således kontoret anses utgöra ett fast driftställe för DAM. - Det förhållandet att personalens lön i sin helhet är fast medför inte annan bedömning. - Dubbelbeskattningsavtalet. I artikel 5 p, 1 i avtalet ges en allmän definition av begreppet fast driftställe vilken definition i sak överensstämmer med den som gäller enligt intern rätt. I p. 4 räknas ett antal affärsverksamheter upp som utgör undantag från den allmänna definitionen i p. 1. Gemensamt för dessa verksamheter är att de i allmänhet är av förberedande eller biträdande art. I detta ärende är det undantaget enligt punkt e) som är av intresse. Enligt denna punkt skall uttrycket "fast driftställe" inte innefatta innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget ombesörja reklam, ge upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller liknande verksamhet av förberedande eller biträdande art. - Nämnden gör i denna del följande bedömning. - Även om vissa delar av den vid kontoret bedrivna verksamheten kan vara att hänföra till sådan verksamhet som avses i det aktuella undantaget, kan enligt nämndens mening verksamheten vid kontoret inte uteslutande anses vara av den arten. Även vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland medför därför inrättandet av ett kontor i Sverige enligt de i ärendet lämnade förutsättningarna att DAM skall anses ha ett fast driftställe här i landet. - Det förhållandet att personalens lön i sin helhet är fast medför inte heller i detta fall någon annan bedömning. - Beskedet avser taxeringsåren 1998-2000. - I överklagandet yrkade sökandebolaget att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked på så sätt att den med ansökningen avsedda verksamheten inte skulle anses innebära att klaganden hade fast driftställe i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet.-Regeringsrätten (1998-10-14, Brink, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. (fd II 1998-09-17, Johansson)

*REGI

*INST