RÅ 1998 not 19

Fråga om avgörande kan bli föremål för rättsprövning / Kammarrätts dom kan inte bli föremål för rättsprövning (avvisning

Not 19. Överklagande av Fredrik F. och ansökan om rättsprövning. -Kammarrätten i Sundsvall avslog enligt dom den 22 december 1995 Fredriks F:s överklagande av Länsstyrelsens i Kopparbergs län beslut i fråga om bildande av jaktvårdsområde enligt lagen (1980:894) om jaktvårdsområde. - Fredrik F. överklagade kammarrättens dom och ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (1998-02-16, Brink och Sandström) fann inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrätten (1998-02-16, Brink, Sjöberg, Swartling, Sandström) anförde: Kammarrättens dom kan inte bli föremål för rättsprövning, se 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1998-01-26, Hammarberg)

*REGI

*INST