RÅ 1998 not 211

Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenning

Not 211. Överklagande av Eli B. ang. sjukpenning. - Värmlands läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 16 september 1996 inte anledning att ändra tidigare beslut att inte utge sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till Eli B. från och med den 14 juni 1996. Länsrätten i Värmlands län avslog hennes överklagande av försäkringskassans beslut i dom den 13 november 1996. Eli B. överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg, som den 17 september 1997 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Eli B. överklagade kammarrättens beslut. Hon åberopade bl.a. ett till Regeringsrätten ingivet intyg dagtecknat den 18 augusti 1997 av överläkaren Hans Lind vid psykiatriska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad. - Riksförsäkringsverket medgav bifall på så sätt att det överklagade avgörandet skulle upphävas och prövningstillstånd meddelas Eli B. för prövning i kammarrätten. Enligt verkets mening borde vad Eli B. anfört i skrivelse till försäkringskassan den 16 september 1996 ha föranlett en komplettering av den medicinska utredningen i länsrätten. Eftersom någon sådan komplettering inte gjordes, ansåg verket att det borde ha framstått som mycket osäkert om länsrätten i sin dom kommit till ett riktigt slut. -Regeringsrätten (1998-10-29, Werner, Rundqvist, Billum, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Handlingarna i fråga om Eli B:s rätt till sjukpenning för den aktuella perioden fr.o.m. den 14 juni 1996 utvisar bl.a. följande. Eli B. har varit anställd vid landstinget i Värmlands län. Efter konflikter och flera omplaceringar på arbetsplatsen hade hon sagt upp sig den 1 juni 1996 bl.a. på grund av en tilltagande depression. Hon var helt sjukskriven av husläkaren Sol-Britt Sundqvist med diagnosen depression under tiden den 7-19 juni 1996. Sjukskrivningen förlängdes t.o.m. den 31 augusti 1996. Enligt det den 26 augusti 1996 dagtecknade intyget av ST-läkaren Lisbeth Alfredsson led Eli B. av depression och krisreaktion. Alfredsson förordade återinsättande av antidepressiv medicinering, behandling på Bergsgårdens behandlingshem, psykologkontakt samt yrkesinriktad rehabilitering. I skrivelse som kom in till försäkringskassan den 16 september 1996 anförde Eli B. bl.a. att hennes far haft schizofreni och att hon ärvt denna sjukdom och upplevde sig förföljd i olika sammanhang. I överklagandet till länsrätten anförde Eli B. att hon gjort självmordsförsök och att hon var inlagd på psykiatrisk avdelning till följd av sin djupa depression. Sedan ett nytt sjukfall registrerats hos försäkringskassan den 17 september 1996, beviljades Eli B. på nytt sjukpenning. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Den utredning som funnits hos länsrätten om Eli B:s psykiska tillstånd - inbegripet hennes egna uppgifter om sin hälsa m.m. - har tytt på att Eli B:s arbetsförmåga vid den aktuella tiden varit i betydande mån nedsatt på grund av en mera djupgående psykisk störning. Omständigheterna får anses ha gjort det påkallat, med beaktande av den i 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:289) föreskrivna utredningsskyldigheten, att i målet inhämta kompletterande medicinsk utredning t.ex. genom ett utlåtande av psykiatriskt sakkunnig. Mot denna bakgrund bör det för kammarrätten ha framstått som mycket oklart huruvida länsrättens avgörande i fråga om Eli B:s rätt till sjukpenning var riktigt. Anledning får därför anses ha förelegat till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. Kammarrättens beslut skall således upphävas och Eli B. meddelas prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Eli B. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Länsrättens i Värmlands län dom den 13 november 1996 i mål nr 2078-96. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 1998-10-13, Johansson)

*REGI

*INST