RÅ 1998 not 229

Utländskt företags innehav av aktier i dotterbolag ansågs inte betingat av verksamhet bedriven vid företagets fasta driftställe i Sverige

Not 229. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked angående inkomstskatt. - På ansökan av det finska bolaget X meddeladeSkatterättsnämnden (1998-04-28, Ersson, Nordling, Wingren, Armholt, Silfverberg, Svensson, Öqvist) följande förhandsbesked: Utdelning från ifrågavarande bolag är inte skattepliktig intäkt för sökandebolaget. Som motivering anfördes: Sökandebolaget är moderbolag i den nybildade X-koncernen och äger bl.a. samtliga aktier i det finska bolaget Y och det svenska bolaget Z. Styrelsen har sitt säte i Helsingfors. Y och Z har egna förvaltningar med var sin styrelse och verkställande direktör. För att samordna koncernens verksamhet samarbetar sökandebolagets verkställande direktör med ett antal ledande befattningshavare i koncernen i en ledningsgrupp benämnd koncernledningen. Denna sammanträder varannan vecka i Helsingfors och varannan i Stockholm. Sökandebolaget har därför ett kontor i vardera huvudstaden med arbetsrum, sekreterarservice etc. för koncernledningens möten. I ett tidigare förhandsbesked har Skatterättsnämnden funnit att kontoret i Stockholm utgör ett fast driftställe för sökandebolaget. Med anledning härav ställs nu frågor bl.a. om aktierna i Y, övriga finska dotterbolag eller Z har sådant samband med den verksamhet som bedrivs från det fasta driftstället att de utdelningar som sökandebolaget erhåller på aktierna är skattepliktiga i Sverige med beaktande av svensk intern rätt och bestämmelserna i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet, SFS 1996:1512. - Nämnden gör följande bedömning. - Utländskt bolag är, såvitt nu är i fråga, skattskyldigt i Sverige endast för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast driftställe här i riket enligt 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. - För att utdelning på aktier innehavda av utländskt bolag som bedriver verksamhet från fast driftställe här skall kunna utgöra skattepliktig intäkt av näringsverksamhet måste de således innehas i och för den verksamhet som driftstället bedriver. Aktierna i fråga måste med andra ord utgöra en tillgång i den svenska förvärvskällan. - Den verksamhet som sökandebolaget bedriver i Sverige från här beläget fast driftställe består i en övergripande samordning av koncernens verksamhet. Verksamheten innebär att de ledande befattningshavare som utgör koncernledningen varannan vecka sammanträder i de kontorslokaler som sökandebolaget innehar i Stockholm. Innehavet av det fasta driftstället innebär att en skälig del av sökandebolagets vinst skall beskattas hos detta. Driftställets andel av vinsten skall beräknas som om det utgjorde ett fristående företag som på marknadsmässiga villkor tillhandahöll sökandebolaget de tjänster som utförs där. För tillhandahållandet av dessa tjänster utgör inte innehavet av ifrågavarande aktier någon nödvändig förutsättning. Innehavet av aktierna betingas med andra ord inte av den verksamhet som specifikt bedrivs från driftstället utan av sökandebolagets verksamhet i allmänhet. I den andel av vinsten som skall hänföras till driftstället kan därför inte ifrågavarande utdelningar anses ingå. - I överklagande yrkade Riksskatteverket att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att X skulle vara skattskyldigt i Sverige för utdelningsinkomster från Z på den grunden att X hade ett fast driftställe i Sverige. - Regeringsrätten (1998-11-13, Werner, Lindstam, Billum, Hulgaard) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det hade överklagats. (fd II 1998-10-29, Eriksson)

*REGI

*INST