RÅ 1998 not 231

Bestämmande av avskrivningsunderlag när kommunalt bolag förvärvärvar egendom (VA- anläggningar) från kommunen

Not 231. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Borlänge Energi AB var ett av Borlänge Kommun helägt bolag. Verksamheten i bolaget bestod av att dels distribuera el, dels att från egen anläggning producera och distribuera fjärrvärme inom kommunen och dels att vid eget reningsverk rena avloppsvatten åt kommunen. - Bolaget avsåg att under hösten år 1997 förvärva kommunens vatten- och avloppsanläggningar. - I en ansökan om förhandsbesked frågade bolaget bl.a. om bolagets underlag för beräkning av värdeminskningsavdrag för fast egendom skulle jämkas enligt punkt 6 femte stycket av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) (fråga 1 a), om bolagets underlag för beräkning av värdeminskningsavdrag för inventarier skulle jämkas enligt punkt 13 andra stycket av anvisningarna till nämnda paragraf (fråga 1b) samt, om svaret på någon av frågorna 1 a och 1 b var jakande, till vilket värde underlaget för beräkning av värdeminskningsavdrag i så fall skulle jämkas. -Skatterättsnämnden (1998-01-27, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Frågorna 1 a och 1 b. Jämkningsregeln i punkt 6 femte stycket sista meningen respektive punkt 13 andra stycket sista meningen av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen, KL, är inte tillämplig. - - - Motivering. Frågorna 1 a och 1 b. I punkt 6 femte stycket av anvisningarna till 23 § KL finns bestämmelser om anskaffningsvärdet för en byggnad, dvs. om det underlag som skall ligga till grund för värdeminskningsavdrag. Huvudregeln är att anskaffningsvärdet utgörs av den verkliga utgiften för förvärvet, i förekommande fall med beaktande av att förvärvet kan avse också mark och inventarier. Enligt sista meningen i stycket skall anskaffningsvärdet för en byggnad i skälig mån jämkas om den skattskyldige eller någon, som står honom nära, vidtagit åtgärder för att den skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde än som synes rimligt och det kan antas att detta har skett för att åt någon av dem bereda obehörig förmån i beskattningsavseende. Vad gäller anskaffningsvärdet för inventarier återfinns en bestämmelse med samma innehåll i punkt 13 andra stycket sista meningen av anvisningarna till 23 § KL. - Nämnden gör följande bedömning. - Borlänge kommun är enligt 7 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt frikallad från skattskyldighet för all inkomst enligt nämnda lag. Kommunen har således inte vid beskattningen medgetts några avdrag för värdeminskning på aktuella byggnader och inventarier. Det tilltänkta förfarandet innebär vidare att egendomen för ett vederlag som i vart fall inte överstiger tillgångarnas marknadsvärden förs över till en verksamhet som medför skattskyldighet. På grund av dessa omständigheter kan det aktuella förfarandet enligt nämndens mening inte anses innebära att AB Borlänge Energi kan tillgodoräkna sig högre anskaffningsvärden än som synes rimligt. Vid sådant förhållande skall de aktuella jämkningsreglerna inte tillämpas. - Med hänsyn till svaret på frågorna 1 a och 1 b förfaller fråga 2. - Riksskatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked såvitt gällde frågorna 1 a, 1 b och 2 och yrkade att jämkningsregeln i anvisningarna till 23 § KL skulle anses tillämplig och att bolagets anskaffningsvärde skulle jämkas till det av kommunen bokförda värdet av överlåtna tillgångar. Till stöd för sitt yrkande anförde Riksskatteverket bl.a. följande. Det kunde ifrågasättas om det fanns något marknadsvärde på avloppsledningar. Ett anskaffningsvärde måste inte betraktas som rimligt bara därför att det inte översteg marknadsvärdet. I likhet med vad som var fallet i RÅ 1994 ref. 44 var överlåtaren, kommunen, befriad från realisationsvinstbeskattning. Kommunen var inte heller skattskyldig för eventuell vinst vid försäljning av inventarier. Enbart byte av organisationsform för samma verksamhet borde inte påverka avskrivningsunderlagets storlek. Det förelåg vidare sådan intressegemenskap mellan kommunen och AB Borlänge Energi som var en förutsättning för tillämpning av jämkningsreglerna. - Bolaget bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1998-11-16, Werner, Lindstam, Billum, Hulgaard): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden av de frågor som överklagats. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar det överklagats. (fd II 1998-10-27, Waas)

*REGI

*INST