RÅ 1998 not 233

Anskaffningsvärde för fastighet som tillförts genom apportemission

Not 233. Överklagande av AB X av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade AB X om hur anskaffningsvärdet för en fastighet, som bolaget tillförts genom apportemission i samband med att verksamheten i Y-verket överförts till bolaget, skulle beräknas. -Skatterättsnämnden (1997-11-04, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Öqvist): Förhandsbesked. Vid beräkning av omkostnadsbelopp för ifrågavarande fastighet enligt 24 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall den anses ha förvärvats för en köpeskilling motsvarande det bokföringsmässiga avräkningsvärdet vid apportemissionen. - Som motivering anförde nämnden bl.a: Enligt allmänna regler jämställs ett tillskott av apportegendom med byte, dvs. egendomen anses bytas mot aktierna, med den konsekvensen att överlåtelsen av egendomen anses ha skett till marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället. Frågan är då om detta alltid skall gälla. En apport av tillgångar till ett bolag kan ses som en rationalisering av ett tänkt förfarande bestående av en kontantemission och en efterföljande avyttring av tillgångarna till bolaget. Vid realisationsvinstbeakattningen har accepterats att vederlaget för en avyttrad tillgång satts lägre än marknadsvärdet. Av samma skäl godtas vid en apport av egendom som beskattas enligt realisationsvinstreglerna det avräkningsvärde som parterna åsatt den överlåtna egendomen vilket kan innebära att en värdestegring som inträffat före överlåtelsen blir beskattad hos förvärvaren vid en efterföljande avyttring. - - - Mot angivna bakgrund saknas skäl, även med beaktande av att förvärvet skett från ett skattebefriat subjekt, att i detta fall avvika från det avräkningsvärde som parterna åsatt egendomen. Fastigheten skall därför vid realisationavinstberäkningen anses ha förvärvats för en köpeskilling motsvarande det bokföringsmässiga avräkningsvärdet vid apportemissionen. - I överklagandet yrkade AB X att förhandsbeskedet skulle ändras på så sätt att omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet) för fastigheten skulle anses motsvara marknadsvärdet vid apportemissionen. Som grund för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Förhandsbeskedet stred mot gällande skatterättsliga principer. Apporten av Y-verkets fastighet till bolaget hade skett till bokförda värden för att bolaget skulle ges en redovisningsmässigt stabil finansiell struktur. Att överlåtelsen av detta skäl gjorts till Y-verkets bokförda värden - vilka följaktligen kommit att utgöra bolagets redovisningsmässiga anskaffningsvärden - hade emellertid inte något som helst att göra med de ovannämnda skattemässiga principerna. Skatterätten ställde i detta hänseende inte något krav på överensstämmelse mellan den redovisningsmässiga och den skattemässiga behandlingen. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1998-11-17, Werner, Lindstam, Billum, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan i målet är om anskaffningsvärdet för en fastighet, som bolaget tillfördes genom apportemission då verksamheten i Y-verket överfördes till bolaget, skall utgöras av avräkningsvärdet vid apportemissionen eller av fastighetens dåvarande marknadsvärde. - Den egendom som tillskjuts vid en apportemission är att anse som avyttrad mot vederlag i form av de nyemitterade aktierna. I den mån vederlaget understiger marknadsvärdet av den tillskjutna egendomen kan apporten delvis ha karaktären av ett aktieägartillskott. När en hel verksamhet tillskjuts genom en apportemission grundas beskattningen emellertid normalt på de avräkningsvärden som parterna åsatt den tillskjutna egendomen även om dessa värden understiger marknadsvärdet. Det förhållandet att skälen härtill torde ha varit att ombildning till aktiebolag skall kunna ske utan omedelbara beskattningskonsekvenser och att tillskottet i detta fall gjorts av ett skattebefriat subjekt utgör inte tillräckliga skäl för en annan bedömning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1998-10-27, Waas)

*REGI

*INST