RÅ 1998 not 37

Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen

Not 37. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. -Skatterättsnämnden (1997-11-04) förklarade i ett förhandsbesked att AB X inte var skattskyldigt i Sverige för de inkomster som enligt ett avtal skulle tillfalla ett tyskt partrederi. - I överklagandet yrkade Riksskatteverket (RSV) i första hand att målet skulle återförvisas till Skatterättsnämnden för ytterligare utredning. - Regeringsrätten (1998-03-12, Brink, Werner, Sjöberg, Lindstam, Sandström) anförde bl.a.: Regeringsrätten delar RSV:s uppfattning att det finns påtagliga oklarheter rörande innebörden och effekterna av AB X:s uppdrag. Med hänsyn till dessa oklarheter borde förhandsbesked inte ha meddelats. - Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. - Regeringsrätten erinrar om innehållet i 12 § tredje stycket lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor. (fd II 1998-02-17, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST