RÅ 1998 not 45

Förvärv av aktier i samband med likvidation av försäkringsbolag i vilket skattskyldig haft en sjuk- och olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst ansågs skola redovisas som intäkt av tjänst till ett värde motsvarande marknadsvärdet den dag aktierna är tillgängliga för lyftning (förhandsbesked)

Not 45. Överklagande av Erik E. av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde Erik E. bl.a. följande. Han är försäkringstagare i Salus Livförsäkringsaktiebolag ("Salus L") och kommer, i likhet med vissa övriga försäkringstagare, att erbjudas att erhålla aktier i Salus Holding AB ("Salus H") i samband med upplösning av Läkarnas Ömsesidiga Försäkringsanstalt ("Salus Ö") och därav föranledd utskiftning av tillgångarna. I anslutning till tilldelningen av aktierna erbjuds aktieägarna genom en nyemission att teckna nya aktier i Salus H. - Salus Ö har drivit försäkringsrörelse sedan 1929. Verksamheten har huvudsakligen varit inriktad på sjuk- och olycksförsäkring för läkare. Försäkringarna är klassificerade som p-försäkringar vilket har inneburit avdragsrätt för erlagda premier. Till skillnad från sedvanligt pensionskapital har premierna utgjort skattepliktig intäkt i Salus försäkringsrörelse. Efter omstrukturering år 1995 bedrivs numera försäkringsrörelsen i aktiebolagsform. Härmed har skapats möjligheter att expandera försäkringsrörelsen med tillgång till den sedvanliga kapitalmarknaden. - Erik E. hemställde att nämnden skulle meddela förhandsbesked; (1) huruvida utskiftningen av aktierna i Salus H. är att jämställa med sådan premieåterbäring och vinstandel som avses i 19 § och 32 § 1 mom. tredje stycket kommunalskattelagen?; samt, för det fall svaret är nekande (2) huruvida utskiftningen är skattepliktig på annan grund; samt för det fall svaret är jakande hemställs om svar på följande fråga (3). (3) vilket skattemässiga ingångsvärde skall åsättas de genom utskiftningen tilldelade aktierna i samband med avyttring och därmed sammanhängande reavinstberäkning av aktieförsäljningen? -Skatterättsnämnden (1997-02-06, Ersson, Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Erik E. skall redovisa förvärvet av aktierna i Salus Holding AB som intäkt av tjänst till ett värde motsvarande marknadsvärdet den dag aktierna blir tillgängliga för lyftning. Aktiernas anskaffningspris kommer att utgöras av samma belopp. - Motivering. - Nämnden utgår vid sin bedömning från att Erik E. tillskiftas aktier i Salus Holding AB vid likvidationen av försäkringsbolaget Läkarnas Ömsesidiga Försäkringsanstalt (Salus) på grund av att Erik E. hos Salus haft en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst. - Enligt 32 § 1 mom. tredje stycket kommunalskattelagen (1928:370), KL, skall som intäkt av tjänst räknas vinstandel och återbäring som utgått på grund av sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst. - Eftersom inkomst av ifrågavarande försäkring inte är undantagen från beskattning enligt 19 § KL utgör värdet av erhållna aktier skattepliktig intäkt av tjänst för Erik E. Intäkten, lika med anskaffningsvärdet på aktierna, utgörs av ett belopp motsvarande marknadsvärdet på aktierna den dag dessa är tillgängliga för lyftning. - Hos Regeringsrätten yrkade Erik E. att Regeringsrätten skulle besvara frågorna så att någon beskattning inte skulle utlösas till följd av den ifrågavarande ombildningen av försäkringsrörelsen. I andra hand yrkade han att utskiftningen skulle beskattas som kapitalvinst. - Till stöd för sitt överklagande anförde Erik E. sammanfattningsvis följande. Kapitalomvandlingen i det aktuella ärendet har inte vare sig från redovisnings- eller skattemässig synpunkt behandlats som återbäring eller vinstutdelning. Om han skall beskattas på sätt Skatterättsnämnden anser åsidosätts kravet på enkelbeskattning av inkomsterna. Ett ömsesidigt försäkringsbolag är från associationsrättslig synpunkt att jämställa med en ekonomisk förening. Det förhållandet att delägarna i ett ömsesidigt försäkringsbolag likaledes är försäkringstagare kan inte förta bolagets karaktär av ekonomisk förening. Han anser därför att bestämmelsen i 3 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt även skall kunna tillämpas på den ombildning som nu är i fråga. Oavsett om nämnda bestämmelse är tillämplig eller inte bör ombildningen och tilldelningen av aktierna anses som ett byte av ägarandel som bör beskattas inom ramen för kapitalbeskattningen. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1998-03-26, Björne, Tottie, Swartling, Rundquist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 1998-03-04, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST