RÅ 1998 not 59

Fråga om koncernbidragsspärren i 8 § lagen om avdrag för underskott i näringsverksamhet är tillämplig vid bildandet av ett dotterbolag (förhandsbesked)

Not 59. Överklagande av Johannes Blücher Skibild AB (Blücher AB) av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde Blücher AB bl.a. följande. Blücher AB är ett helägt dotterbolag till det danska noterade bolaget Johannes Blucher Skibild, Metall A/S (Blucher A/S). Bolagets räkenskaper omfattar perioden oktober-september. Under början av 1990-talet gick Blücher AB med stora underskott. Vid utgången av räkenskapsåret 1995/1996 hade bolaget ett ackumulerat underskott om ca 7 250 kkr. Av beloppet kan inte 4 552 kkr utnyttjas om "spärregel 4" i enlighet med 4 § andra stycket lagen (1993:1539) om avdrag för underskott i näringsverksamhet är tillämplig vid 1998 års taxering. - Under 1994 bildade Blücher AB och Halltorpgruppen AB tillsammans bolaget Nocor AB. Vid bildandet erhöll Blücher AB 51 procent av andelarna och rösterna i bolaget (255 st aktier) och Halltorpgruppen  AB erhöll de resterande andelarna och rösterna (245 st aktier). (Halltorpgruppen är inte ett till Blucherkoncernen närstående företag utan är helt fristående) Under räkenskapsåret 1995/1996 har Blücher AB förvärvat resten av aktierna i Nocor AB av Halltorpgruppen AB. - Nocor AB bildades av de båda bolagen för att detta bolag skulle kunna samordna den verksamhet som Blücher AB bedrev med den verksamhet som Halltorpgruppen AB bedrev och som gick under namnet NOCOR. Båda verksamheterna avser utveckling, tillverkning och försäljning av rostfria avloppssystem. - Under 1996 har även följande transaktioner genomförts. Blucher A/S har den 30 september 1996 förvärvat det igång varande bolaget Wermo AB, detta bolag har i sin tur den 1 oktober förvärvat samtliga aktier i Nocor AB. Wermo AB:s räkenskapsår är fr.o.m. räkenskapsåret 1996/97 omlagt till att omfatta perioden oktober-september, dvs. lika med övriga koncernbolag. - Den konkreta frågan blir om spärregeln (koncernbidragsspärr) även är tillämplig i det fall när bolagetbildar ett nytt dotterföretag, dvs. föreligger det någon spärr för koncernbidrag för beloppet 4 552 kkr enligt ovan mellan Nocor AB såsom givare och Blücher AB såsom mottagare av ett koncernbidrag under räkenskapsåret 1996-10-01--1997-09-30? - Skatterättsnämnden (1997-03-10, Ersson, Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Öqvist): Reglerna om begränsning av rätten att dra av gammalt underskott (koncernbidragsspärren) i 8 § lagen (1993:1539) om avdrag för underskott i näringsverksamhet (UAL) är tillämpliga på koncernbidrag som Blücher AB mottar från Nocor AB. - Motivering. - Enligt 4 § första stycket UAL skall ett förlustföretag anses ha omfattats av en ägarförändring om ett företag (den nye ägaren) fått bestämmande inflytande över förlustföretaget. Enligt andra stycket skall en ägarförändring även anses ha skett om ett förlustföretag eller ett moderföretag till ett sådant företag fått bestämmande inflytande över ett annat företag (det nya dotterföretaget). Begreppet bestämmande inflytande definieras i tredje stycket genom, såvitt här är aktuellt, en hänvisning till 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385). Enligt 8 § första stycket UAL gäller att har ett förlustföretag, som omfattas av en sådan ägarförändring, som anges i 4 §, under beskattningsåret mottagit sådant koncernbidrag som enligt 2 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt utgör avdragsgill omkostnad för givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren, medges avdrag för gammalt underskott endast till den del företagets inkomst utan sådant avdrag överstiger koncernbidraget. Enligt 8 § sista stycket UAL gäller att begränsningen gäller det beskattningsår då ägarförändringen skedde och de fem därpå följande åren. - Blücher har enligt regeln i 4 § andra stycket UAL fått bestämmande inflytande över Nocor AB genom bildandet och erhållandet av 51 procent av aktierna och rösterna i detta bolag under 1994. Något undantag finns inte från regeln i det fall aktierna erhållits genom teckning och tilldelning i samband med bildandet av bolaget. - Om Blücher, som enligt förutsättningarna, är ett förlustföretag i UAL:s mening, under beskattningsåret 1997 mottar koncernbidrag från Nocor AB omfattas därför de mottagna koncernbidragen av spärregeln i 8 § UAL. - I Regeringsrätten överklagade Blücher AB Skatterättsnämndens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle besluta att den s.k. koncernbidragsspärren i 8 § lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet inte skulle vara tillämplig på koncernbidrag som bolaget mottog från Nocor AB. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1998-04-02, Brink, Tottie, Werner, Sjöberg, Rundqvist): Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1998-03-17, Olsson)

*REGI

*INST