RÅ 1998 not 88

Förenklad delgivning (överklagandet kom in för sent, avvisning)

Not 88. Överklagande av Eva P. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm avvisade enligt beslut den 1 februari 1996 Eva P:s talan mot kammarrättens domar den 2 november 1995 i mål nr 6239-1994 och 7732-1994. Som skäl angav kammarrätten att överklagandet skulle ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då Eva P. fick del av domarna, att kammarrätten med tillämpning av bestämmelserna i 3 a § och 19 § tredje stycketdelgivningslagen (1970:428) delgivit Eva P. den 17 november 1995 men att överklagandet kommit in den 19 januari 1996 och således för sent. - Eva P. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. - Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. Hon var bortrest under tiden den 15 oktober - den 7 december 1995. Under denna period hade hon eftersändning av sin post till en adress i Gävle. Delgivningskvittot var poststämplat i Stockholm den 3 november 1995. Med tanke på att allhelgonahelgen inföll den 4-5 november 1995 kunde hon inte anses vara delgiven kammarrättens domar tidigare än den 20 november 1995. -Regeringsrätten (1998-05-05, Brink, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår inte annat än att kammarrätten följt bestämmelserna i 3 a § delgivningslagen. Av anteckningar på kammarrättens dagboksblad framgår att rättens domar den 2 november 1995 sändes till Eva P. samma dag samt att meddelande härom avsändes till henne den 3 november 1995. Någon omständighet som gör det osannolikt att domarna före tvåveckorstidens utgång skulle ha kommit fram till hennes hos kammarrätten uppgivna adress har inte visats föreligga. Enligt 19 § tredje stycket delgivningslagen skall vid sådant förhållande domarna anses ha delgetts Eva P. den 17 november 1995. Såsom kammarrätten funnit har överklagandet av domarna således kommit in för sent. Avvisningsbeslutet skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 1998-04-21, M. Larsson)

*REGI

*INST