RÅ 1998 not 89

Förenklad delgivning ansågs olämplig (överklagande av beslut om avvisning bifölls)

Not 89. Överklagande av Amir Y. ang. avvisande av talan. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade enligt beslut den 23 april 1997 utan åtgärd en av Amir Y. gjord anmälan mot överläkaren X och skötaren Z (HSAN 782/96:A1). Amir Y. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Stockholm, som enligt dom den 31 oktober 1997 inte ändrade beslutet. Genom beslut den 23 februari 1998 avvisade kammarrätten Amir Y:s talan mot domen. Som skäl angav kammarrätten att överklagandet skulle ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då Amir Y. fått del av den överklagade domen, att kammarrätten med tillämpning av bestämmelserna i 3 a § och 19 § tredje stycketdelgivningslagen (1970:428) delgivit Amir Y. domen den 19 november 1997 men att överklagandet kommit in först den 2 januari 1998 och således för sent. - Amir Y. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och anförde sammanfattningsvis följande. Han hade vistats på sjukhus för rättspsykiatrisk vård sedan den 7 april 1997 och därför saknat möjlighet att ta del av kammarrättens dom. Först den 31 december 1997 fick han möjlighet att besöka sitt hem och få del av domen. Han överklagade den då omedelbart. I sitt överklagande av domen vidhöll han sin anmälan. Amir Y. ansökte samtidigt om rättshjälp. -Regeringsrätten (1998-05-05, Brink, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 a § delgivningslagen får, om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, ordinär delgivning med den som inlett målet eller ärendet eller med dennes motpart ske genom att myndigheten sänder handlingen med posten till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgivning). - Med hänsyn till omständigheterna i målet får det anses ha varit olämpligt att använda förenklad delgivning. Amir Y. kan därför inte anses ha blivit delgiven kammarrättens dom den 19 november 1997. I målet har inte förekommit omständigheter som visar att Amir Y. fått del av domen tidigare än han själv uppgett eller den 31 december 1997. Eftersom hans överklagande kom in till kammarrätten den 2 januari 1998 har han överklagat inom föreskriven tid. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas. - Förutsättningar att bevilja Amir Y. rättshjälp föreligger inte. - Kammarrätten har prövat målet om disciplinpåföljd i sak. Vid sådant förhållande har Regeringsrätten att ta ställning till frågan om prövningstillstånd skall meddelas. Regeringsrätten finner därvid att prövningstillstånd inte bör meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Kammarrättens avvisningsbeslut den 23 februari 1998 upphävs. - Regeringsrätten avslår ansökan om rättshjälp. - I fråga om kammarrättens dom den 31 oktober 1997 om disciplinpåföljd meddelar Regeringsrätten inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 1998-04-21, Bergquist)

*REGI

*INST